donderdag, 5. april 2007 - 12:29

Aanpak van pestgedrag op scholen

Zeeuws-Vlaanderen

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Provincie Zeeland gaan in samen-werking met Scoop, RPCZ, GGD, Emergis en SportZeeland kijken hoe ze de methode PRIMA (proefimplementatie antipestbeleid) kunnen inplemen-teren in het basisonderwijs in Zeeland. Op 24 basisscholen in Nederland is Prima al gestart als pilot.

De aanleiding voor de Provincie Zeeland om aandacht te vragen voor vermindering van pesten op scholen ligt niet zozeer in pesten als verschijningsvorm zelf, wat vooral de verantwoordelijkheid is van scholen en gemeenten, maar zit 'em meer in de gevolgen van pesten op latere leeftijd.

Te denken valt dan aan andere situaties, waarbij machtsongelijkheid een rol speelt zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld.

Er worden al veel initiatieven genomen door scholen en gemeenten om pesten op scholen te verminderen. Desalniettemin vroeg de Provincie Zeeland zich af welke bewezen effectieve methoden er zijn om pesten aan te pakken en of deze ook in Zeeland worden gebruikt. Scoop is gevraagd hierop onderzoek te doen.

Omdat de nieuwe cijfers van de jeugdmonitor groep 6 basisonderwijs ook net binnen waren, heeft Scoop tevens geanaly-seerd of pesten nog steeds een probleem is in Zeeland. De resultaten zijn verwerkt in het onlangs verschenen adviesrapport "Het is geen schoppen, maar het doet wel pijn."

Uit het adviesrapport blijkt dat er inderdaad al heel erg veel op het terrein van pesten gebeurt, maar dat de initiatieven nog niet hebben gezorgd voor een sprongsgewijze daling. Het Prima programma is gebaseerd op het Ol-weus Bullying Prevention Programm wat in Noorwegen is ontwikkeld en al in meerdere landen heeft bewezen pestgedrag op scholen te verminderen, met soms dalingen tot 70%. Dat is voor de Provincie Zeeland en de gemeenten een interessant gegeven om mee aan de slag te gaan.

Scoop heeft de Provincie geadviseerd te stimuleren dat deze methode ook gebruikt gaat worden op scholen in Zeeland.

Scoop adviseert de Provincie Zeeland om bij de aanpak van pestgedrag in Zeeland te kiezen voor een regionale aanpak, waarbij samenwerking moet worden gezocht met gemeenten, schoolbesturen, GGD en RPCZ. Van de drie regio's in Zeeland dient de komende jaren de aandacht in eerste in-stantie uit te gaan naar Zeeuws-Vlaanderen. In deze regio geven de meeste kinderen aan te worden gepest.

De gemeente Terneuzen is de gemeente waar de meeste kinderen aangeven te worden gepest (59%). Ook in de gemeenten Noord-Beveland en Hulst geven kinderen vaak aan te worden gepest (57%). In Veere (41%) en Reimerswaal (43%) worden kinderen het minst gepest.

De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen hebben aangegeven pesten een ernstig probleem te vinden en dit in samenwerking met de Provincie te gaan aanpakken.

Eén op de 10 kinderen in het basis onderwijs geeft aan vaak of heel vaak te worden gepest. Vergeleken met 2003 is er sprake van een lichte stijging van 8% naar 10%. Evenveel jongens of meisjes geven aan te worden gepest. De meest gebruikte pestvorm waarmee kinderen worden geconfron-teerd is uitschelden (63%). De kinderen worden het meest gepest op het schoolplein (66%) en op straat (41%). Het percentage kinderen dat aangeeft nooit of bijna nooit anderen te pesten is in vergelijking met 2003 ge-stegen van 66% naar 75%. Kinderen in het openbaar onderwijs geven het meest aan te worden gepest (58%). Kinderen op reformatorische scholen het minst (43%). In 2006 is over het geheel genomen het percentage kinderen dat gepest wordt afgenomen vergeleken met 2003.

De methode PRIMA is gebaseerd op het Olweus pestpreventieprogramma dat is ontwikkeld in Noorwegen door Dan Olweus. Het is een multifunctio-nele aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken bij leelingen van 6 tot 15 jaar oud.

Elementen uit het pestpreventieprogramma van Olweus zijn: een vragenformulier over pesten dat kinderen anoniem invullen (de pesttest), trainingen voor docenten, ontwikkeling van duidelijke schoolre-gels tegen pesten, lessen en bijeenkomsten in de klas over pesten en groepsgedrag, bijeenkomsten met de ouders van een klas, individuele ge-sprekken met pestkoppen, gepeste kinderen en hun ouders.
Provincie:
Tag(s):