woensdag, 31. januari 2007 - 16:09

Aanpak voortijdig schoolverlaters slaat aan

Regio

Het intensiveren en beter afstemmen van de begeleiding van jongeren die niet naar school gaan en geen werk hebben slaat aan. Steeds meer voortijdig schoolverlaters in Nijmegen en omgeving van tussen de 17 en 23 jaar keren terug in de schoolbanken om alsnog een startkwalificitatie voor de arbeidsmarkt te behalen.

Dat is de strekking van de RMC-effectrapportage 2005-2006 die door het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Nijmegen vult als contactgemeente namens een aantal gemeenten (Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Groesbeek, Heumen, Wijchen en Beuningen) de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) in voor de administratie, registratie en begeleiding van voortijdig schoolverlaters.

Uit de rapportage die namens deze gemeenten is opgesteld blijkt dat het aantal voortijdige schoolverlaters van 17-23 jaar dat door het RMC Trajectbureau is herplaatst naar een passende opleiding of leerwerktraject is gestegen: van 833 in het schooljaar 2004-2005 naar 965 in de periode 2005-2006.

Succesfactor voor de toename van het aantal herplaatste voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) is de sinds 2005 geïntensiveerde en beter afgestemde regionale samenwerking tussen het onderwijs, afdelingen leerplicht van de verschillende gemeenten, het RMC Trajectbureau, CWI, UWV, sociale diensten, en zorginstellingen.

De gemeente Nijmegen, contactgemeente namens de regio, is met het ROC in gesprek over hoe de schooluitval verder kan worden teruggedrongen. Voor het schooljaar 2006-2007 zijn al een aantal concrete afspraken gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan intensievere mentoring en coaching, opvangklassen voor vsv-ers en meerdere instroommmomenten in het MBO, en werving van en matchen van jongeren aan leerbanen.

Een andere gunstige ontwikkeling is dat het aantal jongeren in de regio Nijmegen die van school gaat zonder startkwalificatie (MBO-niveau 2, of een Havo- of VWO-diploma) is gedaald. In het schooljaar 2004-2005 werden nog 1553 vsv-ers geregistreerd, in 2005-2006 waren dat er 1316. In Nijmegen was wel sprake van een lichte stijging. Dit heeft te maken met een verbeterde administratie.

Toename van het aantal geregistreerde vsv-ers kan in de nabije toekomst nog vaker worden verwacht als gevolg van verbetering van registratie, en het actiever opsporen van voortijdig schoolverlaters. Schoolverlaters van 18-23 jaar zonder startkwalificatie zijn nu namelijk nog niet verplicht zich te registreren.

Het streven van het Kabinet is echter om per schooljaar 2007-2008 een meldingsplicht in te voeren voor jongeren van 18-23 jaar zonder startkwalificatie. Gemeenten krijgen de vrijheid deze plicht op te leggen
Provincie:
Tag(s):