maandag, 12. maart 2007 - 13:31

Aantal veehouderijen loopt terug

Regio

Het aantal veehouderijbedrijven in Brabant is in de periode 2003-2005 met 240 bedrijven afgenomen naar 12861. Vooral rondom woonkernen zijn bedrijven verdwenen. De overige boerenbedrijven hebben hun veestapel wel uitgebreid.

Ondanks de groei van het aantal dieren is de ammoniakemissie in heel Brabant met 2% gedaald. De stikstofbelasting van de gevoelige gebieden is licht afgenomen, maar nog niet voldoende om een goede randvoorwaarde voor natuur te scheppen. Ook het percentage inwoners dat wordt gehinderd door geur vanuit stallen van veehouderijen is afgenomen.

Deze ontwikkelingen blijken uit de (monitorings)rapportage Veehouderij,
ammoniak en geurhinder in Noord-Brabant 2005, die gebaseerd is op het
Bestand Veehouderijbedrijven.
Provincie:
Tag(s):