donderdag, 10. mei 2007 - 14:51

Achtkarspelen zet in op verbetering startpositie peuters

Achtkarspelen

Op alle negen peuterspeelzalen in de gemeente Achtkarspelen wordt de komende jaren tot 2010 het Cito-programma Piramide ingezet om alle peuters, maar met name peuters met een taalachterstand een betere startpositie voor het basisonderwijs te bezorgen. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft met de vastgestelde kadernotitie Onderwijsachterstanden en Jeugdbeleid 'Zo werkt het' de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als speerpunt van beleid benoemd. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 171.000,- beschikbaar gesteld. In de notitie 'VVE in Achtkarspelen, zo wordt het' wordt beschreven hoe VVE op alle peuterspeelzalen zal worden uitgevoerd. Voor de benodigde extra professionele inzet op de speelzalen is vanaf 2008 € 75.000,- structureel beschikbaar. Het uitvoeringsbudget bedraagt dus € 246.000,-.

Piramide is een effectieve methode die op een speelse, gestructureerde wijze de ontwikkeling van alle peuters stimuleert. Voor de uitvoering van Piramide worden alle leidsters, invalkrachten en vrijwilligers geschoold.
In het programma is expliciet aandacht voor het signaleren van achterstanden en de bestrijding ervan. Hiervoor zijn 'ambulante tutoren' bij de Stichting Peuterspeelzalen Achtkarspelen (SPA) in dienst genomen. Peuters die voor tutoring in aanmerking komen zullen drie dagdelen de peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dit kan betekenen dat er extra groepen ontstaan.

De inzet van Piramide speelt ook een rol in de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Hoewel de nadruk ligt op het voorschoolse deel (verantwoordelijkheid van de gemeente), wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het vroegschoolse deel, vallend onder de verantwoordelijkheid van het basisonderwijs.

Achtkarspelen heeft hoge verwachtingen van deze aanpak gezien de positieve ervaringen die met het Piramideproject in Harkema en Kootstertille al zijn opgedaan.
Provincie:
Tag(s):