dinsdag, 3. april 2007 - 7:43

Akkoord getekend door Stad en Stadsdelen

Amsterdam

Het bestuursakkoord Stad en Stadsdelen 2006-2010 is maandag 2 april getekend door de loco burgemeester Asscher en de veertien stadsdeelvoorzitters.

Het gaat om de gezamenlijke uitvoering van acht gezamenlijke speerpunten: voortijdig schoolverlaten, jeugdzorg, invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), overlast van jeugdgroepen, geweld achter de voordeur (huiselijk geweld), economische ontwikkeling, dienstverlening, regelgeving en handhaving.

In het akkoord zijn de aanpak en beoogde resultaten vastgelegd.

Met het oog op de slagvaardige uitvoering, is ook geregeld dat portefeuillehouders - met voorafgaand mandaat van hun bestuur - nadere uitvoeringsafspraken kunnen maken in hun portefeuillehoudersoverleg, zo nodig bij meerderheid van stemmen.

In alle gevallen blijven de stadsdeelraden en de gemeenteraad verantwoordelijk voor het stellen van de kaders, ook financieel. De besturen leggen over de afspraken in het portefeuillehoudersoverleg rechtstreeks verantwoording af aan hun raden. Zij stellen de agenda’s en afsprakenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen systematisch beschikbaar aan hun raden.
Provincie:
Tag(s):