zondag, 29. april 2007 - 10:06

Akkoord oude en nieuwe vreemdelingenwet

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op grond van het coalitieakkoord “Samen Werken, Samen Leven� een onderhandelaarsakkoord bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Dit heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

In het akkoord staat hoe de afwikkeling van de oude wet zal worden uitgevoerd en op welke wijze personen die tot de doelgroep behoren, zullen inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving en zijn er afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de burgemeesters.

De IND toetst, mede aan de hand van contra-indicaties, of er een verblijfsvergunning kan worden verleend. De IND voert deze toets ambtshalve uit bij vreemdelingen die voor de IND direct traceerbaar zijn, omdat zij zich in een vorm van Rijksopvang of in een toelatingsprocedure bevinden. Vreemdelingen die niet direct traceerbaar zijn voor de IND, maar wel bekend zijn in de gemeente, worden bij de IND aangemeld door een verklaring van de burgemeester.

De IND beslist vervolgens mede aan de hand van contra-indicaties. Voorwaarde is dat zij een eerste asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 april 2001 en gedurende 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven. Vreemdelingen kunnen zelf geen aanvraag indienen om een beroep te doen op de regeling.

Over de Vreemdelingenwet 2000 is afgesproken dat het Rijk en de VNG zich ervoor inzetten dat de wet zorgvuldig en humaan wordt uitgevoerd. De VNG wordt geconsulteerd over de verbetering van de toelatingsprocedure asiel en over aanvullende maatregelen om het terugkeerbeleid effectiever te maken.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoering van deze regeling. Het Rijk en de gemeenten streven er naar om personen die onder de regeling vallen zo spoedig mogelijk, maar voor eind 2009, adequate huisvesting aan te bieden. Verder is afgesproken dat de gemeentelijke (financiering van) noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij de uitvoering van dit akkoord wordt beëindigd.

Dit onderhandelaarsakkoord wordt door de VNG voorgelegd aan de gemeenten. Op basis hiervan zal de VNG uiterlijk 25 mei aangeven of ze instemt met het onderhandelaarsakkoord.
Categorie:
Tag(s):