vrijdag, 30. november 2007 - 19:38

Akkoord over kilometerheffing in 2011

Eindhoven

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de invoering van een kilometerprijs op alle Nederlandse wegen, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken en een inningsysteem dat werkt op basis van de modernste satelliettechniek.

Het kabinet gaat voor een start met vrachtvervoer in 2011. Dit vereist dat het mogelijk is een versnelling aan te brengen in de wetgevings- en aanbestedingstrajecten ten opzichte van het kritische tijdpad dat uitkomt op 2012. Hiervoor is een intensieve, technische en beleidsmatige samenwerking met België, Frankrijk en Duitsland nodig. Een jaar na de start met vrachtvervoer, wordt begonnen met personenauto’s. Vanaf 2016 zal het systeem volledig zijn uitgerold. Op weg naar de invoering van de kilometerprijs zullen al vanaf 2008, onder andere in de Noordvleugel, proeven worden uitgevoerd met als doel de techniek te testen en gedrags- en bereikbaarheidseffecten te realiseren.

Het kabinet heeft voor deze aanpak gekozen omdat het uitgaat van het eerlijkheidsprincipe (niet méér maar ánders betalen) en hiervoor groot maatschappelijk draagvlak bestaat. Ook zullen de kosten niet boven de vijf procent van de opbrengsten liggen. Het kabinetsbesluit sluit nauw aan bij de voorstellen zoals die zijn ontwikkeld door het Platform Nouwen, en vastgelegd in de Nota Mobiliteit.

Met dit besluit loopt Nederland op het gebied van kilometerbeprijzing voorop. In de landen om ons heen en ook elders op de wereld bestaan weliswaar diverse vormen van betalen voor mobiliteit, maar nog nergens is de keuze gemaakt voor een systeem met een landelijke dekking.

Tussen nu en 2011 worden proeven georganiseerd om ervaring op te doen. Een groot aantal proeven zal plaatsvinden in de Noordvleugel. Dit wordt samen met enkele grote Nederlandse bedrijven – vanuit hun rol als werkgever – en samen met andere overheden gedaan. De proeven worden gehouden op basis van vrijwilligheid en zullen zich concentreren op het stimuleren van automobilisten om de spits te mijden. Binnenkort zullen hier convenanten voor worden afgesloten. Het verplicht betalen door weggebruikers kan pas ingaan als de wetgeving daarvoor is afgerond én tegelijkertijd de terugsluis van de vaste belastingen voor de weggebruikers is gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):