zaterdag, 8. december 2007 - 0:56

Almere wil werken aan 'slimme' verbreding A6

Almere

Almere laat studies uitvoeren naar de wijze waarop de verdubbelde A6 kan worden vormgegeven. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. de provincie Flevoland, de ministeries van VROM en EZ, Staatsbosbeheer en de rijksadviseur voor infrastructuur.

Wethouder Duivesteijn: “We zijn blij met de door het Kabinet toegezegde capaciteitsuitbreiding van de snelweg én met het feit dat de A6 aparte stroken krijgt voor doorgaand en stadsverkeer. Maar tegelijkertijd willen we koste wat kost voorkomen dat het alles bij elkaar ‘een brede plak asfalt’ wordt die onze stad over enkele jaren doorsnijdt. Dat zou doodzonde zijn! Een goede inpassing van de weg in het gebied is cruciaal voor de bereikbaarheid van de stadsdelen en beeldbepalend voor de stad.�

Almere pleit al jaren voor aanpak van de capaciteitsproblemen op de wegroute Schiphol-Amsterdam-Almere. Met het Kabinetsbesluit van 12 oktober jl. over capaciteitsuitbreiding is volgens B en W van Almere een hele belangrijke stap gezet. Maar het tracévoorstel van Rijkswaterstaat voor de dubbele A6 heeft wel een grote impact op de A6 én het gebied erlangs. Daarom wil het college de verdubbeling verkeerskundig én ruimtelijk heel zorgvuldig onderzoeken en inpassen.

Duivesteijn: “De A6 is beeldbepalend voor de identiteit van Almere. Door slim te kijken naar hoe de A6 wordt verbreed en wat dat aan mogelijkheden oplevert voor de ontwikkeling van het gebied erlangs, kunnen nieuwe stedenbouwkundige, ecologische en landschappelijke kansen worden gecreëerd die het beeld van Almere kunnen verbeteren.

We hebben al enkele voorstudies laten verrichten door o.a. Office for Metropolitan Architecture (OMA) die laten zien dat ook een A6 met 8 rijstroken (4 hoofd- en 4 parallelle stroken) op een prachtige manier kan worden ingepast in het gebied waarbij je de dubbele hoeveelheid asfalt niet als zodanig ervaart. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een soort Parkway of Boulevard, met brede groenstroken.

We willen uiteraard de bereikbaarheid van zowel Haven als Stad aan alle kanten verbeteren en daarom laten we ook onderzoek doen naar nieuwe afslagen en dwarsverbindingen. Verder studeren we op de vormgeving van de knooppunten en de gevolgen voor het gebied rond de A6. Stukje voor stukje en knoop voor knoop nemen we de A6 de komende weken onder de loep. Dat houdt ook in dat we nieuwe ontwikkelingen verkennen voor het gebied rondom de A6, bijvoorbeeld aan de zijde van het Weerwater.�

De uitkomsten van de studies worden al in februari 2008 verwacht.
Adri Duivesteijn: “De planning is zo krap omdat Rijkswaterstaat bezig is met de voorbereidingen van de verdubbeling van de A6 en half maart 2008 de formele inspraakprocedure start. Het college van B en W én de gemeenteraad van Almere moeten dan hun mening hebben gevormd over de vormgeving van de dubbele A6 zodat deze in een inspraaknotitie kan worden verwerkt. Volgende week donderdag (13 december 2007) maken we met de raad een planning voor bespreking en besluitvorming".
Provincie:
Tag(s):