dinsdag, 5. juni 2007 - 14:54

Amstelveen wil onderwijs-achterstand aanpakken

Amstelveen

Vroegtijdige bestrijding van onderwijsachterstanden is een belangrijk speerpunt binnen Amstelveen. In het nieuwe beleid heeft de gemeente Amstelveen meer een regisserende rol dan een uitvoerende rol. De uitvoering ligt veel meer bij het onderwijs. Dit nieuwe beleid wordt omschreven in de notitie “Onderwijsachterstanden 2007-2010�.

Binnen de nieuwe rol zorgt de gemeente als regisseur voor samenhang in het lokale beleid op het gebied van onderwijs, jeugdbeleid en de aanpak preventieve jeugdzorg. De gemeente draagt zorg voor het voorschoolse deel van de voorschoolse educatie en het inrichten van een schakelklas.

Door de regiefunctie verplicht de gemeente zichzelf twee maal per jaar een overleg te organiseren over het voorkomen van achterstanden, het tegengaan van segregatie en het bevorderen van integratie. Wethouder Yeter Tan: “De gemeente ziet erop toe dat alle partners in en rondom het onderwijs ertoe bijdragen aan een effectieve aanpak om onderwijsachterstanden tegen te gaan.�

Tegelijk met het gewijzigde achterstandenbeleid wordt ook de nieuwe gewichtenregeling ingevoerd. In tegenstelling tot de huidige gewichtenregeling, waar allochtone leerlingen op grond van hun etniciteit een hoog gewicht krijgen toegekend, komt de nadruk te liggen op het opleidingsniveau van de ouders. Hiermee wordt er ook aandacht besteed aan autochtone achterstandsleerlingen.
Provincie:
Tag(s):