dinsdag, 13. november 2007 - 13:39

Begroting 2008 krijgt raadsbrede steun

Bergambacht

De begroting voor het jaar 2008 en de meerjarenbegroting t/m 2011 zijn vorige week met unanieme steun van alle politieke partijen vastgesteld. Er waren twee wijzigingsvoorstellen ingediend, maar deze haalden geen meerderheid. Het financiële kader voor de komende jaren is positief. De begroting laat een licht overschot zien en voor nieuwe initiatieven is 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunten voor 2008 zijn:

De samenwerking binnen de K5 verder gestalte geven;
Vergroten van de (digitale) dienstverlening;
Het verder vorm geven van de wet maatschappelijke ondersteuning;
Nota jeugdbeleid actualiseren, waarbij het thema jeugd en gezin centraal staat;
Het opstellen van een structuurvisie voor de gehele gemeente t/m het jaar 2020;
Het voorbereiden van de uitbreiding van het bedrijventerrein de Wetering;
Krachtig doorzetten van het woningbouwprogramma;
Het jaar 2008 wordt vol vertrouwen door raad en college tegemoet gezien.
Provincie:
Tag(s):