woensdag, 13. juni 2007 - 8:20

Blauwe Schuit in de problemen

Hoorn

Het college van B en W van Hoorn werkt aan een structurele oplossing voor de financiële problemen van De Blauwe Schuit, het regionale centrum voor kunstzinnige en culturele vorming. Er is een acuut financieel probleem ontstaan bij De Blauwe Schuit dat het voortbestaan in gevaar brengt. Het college wil de financiële problemen gezamenlijk met de regiogemeenten op structurele wijze aanpakken.

Daar is onder meer een onderzoek voor nodig naar de subsidiebijdragen, de bedrijfsvoering, de kostprijsberekening en het programma-aanbod van het regionale centrum. Daarnaast is het van groot belang dat alle West-Friese gemeenten waarvan de inwoners gebruik maken van het aanbod mee willen helpen om de financiële problemen op te lossen.

Om het voortbestaan van De Blauwe Schuit veilig te stellen, vraagt het college de raad van Hoorn om in 2007 30.000 euro beschikking te stellen en in 2008 eenmalig maximaal 100.000 euro. Het voorstel van het college wordt 19 juni in de raadscommissie besproken.

Het gaat al een aantal jaren in financiële zin niet goed met De Blauwe Schuit. Het regionale centrum geeft zelf aan te weinig subsidie te krijgen in vergelijking met andere centra voor kunstzinnige vorming. Verder is geconstateerd dat er landelijk een teruglopende belangstelling is voor het reguliere aanbod van centra voor kunstzinnige vorming.

Wel is er een toenemende vraag naar maatwerk in opdracht van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Het college wil een extern onderzoek instellen naar:
- de hoogte van de subsidiebijdrage in vergelijking met andere centra;
- de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering;
- de kostprijsberekening van de geboden cursussen;
- en het programma-aanbod in relatie tot de veranderende marktvraag.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan bepaald worden wat de structurele subsidiebehoefte is.

Om het voortbestaan van De Blauwe Schuit veilig te stellen, vraagt het college aan de raad in 2007 30.000 euro extra ter beschikking te stellen. Met dit bedrag kan tot 2008 een faillissement worden afgewend. Verder adviseert het college de raad om – in afwachting van de resultaten van het onderzoek - een bedrag van maximaal 100.000 euro extra op te nemen in de begroting 2008. Het college stelt voor om de helft van het bedrag van maximaal 100.000 euro door de gemeente Hoorn te verstrekken, en voor de andere helft garant te staan.

Via onderhandelingen met de regiogemeenten moet worden geprobeerd dit bedrag door die gemeenten te laten betalen naar rato van inwonertal. Het voorstel wordt 19 juni in de raadscommissie besproken.
Provincie:
Tag(s):