donderdag, 22. november 2007 - 16:13

Bodemonderzoeken De Koekoek

Vaassen

De bodemonderzoeken op en rondom het terrein van De Koekoek in Vaassen zijn afgerond en ingediend bij de provincie Gelderland (het bevoegd gezag voor deze bodemverontreiniging).De provincie neemt binnenkort een beschikking waarin ze aangeeft wat de ernst en de spoedeisendheid van de verontreiniging is.

Nadat de provincie de beschikking heeft afgegeven wordt er een plan opgesteld voor de uitvoering van de bodemsanering. Dit plan moet ter goedkeuring weer aan de provincie worden voorgelegd. Na goedkeuring wordt er een bestek opgesteld voor de sanering van de verontreiniging. Mogelijk wordt dit gecombineerd met het bestek voor de verbouwing van het sportcomplex.

De saneringskosten voor de aangetroffen bodemverontreiniging zijn globaal in beeld gebracht. De kosten worden geschat op €1.4 miljoen.

De bodemverontreiniging is dit voorjaar aan het licht gekomen tijdens een bodemonderzoek vanwege uitbreidingsplannen van sportcomplex De Koekoek. Uit dit bodemonderzoek bleek dat er verontreiniging van koper en zink en lood in de grond aanwezig is.

De verontreiniging ligt op het terrein van de Koekoek en ten zuiden hiervan richting Veldeksterweg. In totaal is ongeveer 30.000 m3 grond ernstig verontreinigd en dit ligt plaatselijk tot 2,7 meter onder het maaiveld. In het grondwater is geen verontreiniging aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):