zondag, 13. mei 2007 - 17:38

Breed draagvlak voor uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad

De gemeenteraad heeft met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen ingestemd met de door het college voorgestelde visie op de ontwikkeling van Lelystad Airport. Een groot deel van de oppositie is eveneens voorstander van uitbreiding van de luchthaven, maar vindt de randvoorwaarden nu nog niet voldoende ingevuld. Alleen Groen Links is principieel tegen het uitbreiden van luchthavencapaciteit. Niet alleen in Lelystad, maar ook op Schiphol.

De gemeentelijke visie gaat uit van een groei van de luchthaven naar maximaal 4 miljoen passagiers binnen de geldende geluids- en milieugrenzen van de Planologische Kernbeslissing 2004. Deze bestaande grenzen blijven voor de gemeente een randvoorwaarde om in te stemmen met de groei van de luchthaven, ook als de PKB in 2009 wordt herzien.

De gemeenteraad had waardering voor het bereikte resultaat van het college over verlegging van de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport, die niet langer over het stedelijk gebied gepland staan. Van Luchtverkeersleiding Nederland heeft het college de toezegging dat verlegging van de routes van het Schipholverkeer in 2012 op de agenda staat. Volgens de nu vastgestelde visie moeten deze routes dan ten noordwesten van de stad (over IJssel- en Markermeer) komen te liggen.

Ter onderstreping van de visie nam de gemeenteraad een tweetal moties aan. De eerste motie gaat over het maken van een communicatie- en acquisitieplan om de in de visie genoemde arbeidsplaatsen op en bij de luchthaven ook daadwerkelijk te halen. De voorwaarde om 800 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers te realiseren kan ruimschoots worden gehaald, maar daar moet je dan wel wat voor doen. In het maximale scenario van 4 miljoen passagiers kunnen volgens het rapport van de Stichting Economisch Onderzoek 6.400 mensen een baan vinden op en nabij de luchthaven. Het op te stellen communicatie- en acquisitieplan moet aangeven hoe dat gehaald kan worden.

De tweede aangenomen motie roept het college op om in alle overlegsituaties een spoedige verbetering van de infrastructuur te bepleiten. Concreet komt het erop neer dat de raad het college oproept om blijvend aandacht te vragen voor de noodzaak om de infrastructuur van en naar Flevoland fors te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):