dinsdag, 1. mei 2007 - 22:21

Burgerpanel wil milieuvriendelijker Flevoland

Lelystad

Het Burgerpanel Flevoland heeft haar visie op en aanbevelingen over de kwaliteit van leven op het Flevolandse platteland aangeboden aan gedeputeerde John Bos en plaatsvervangend directeur Landbouw Bartho Piersma van het ministerie van LNV. Beiden spraken tijdens de bijeenkomst in het provinciehuis hun complimenten uit voor de veertien burgers die de afgelopen maanden met dit onderwerp aan de slag zijn geweest.

In zijn reactie gaf John Bos aan dat het Burgerpanel dat met de aanbevelingen eigenlijk de agenda voor de komende tien jaar is bepaald. Hij zag duidelijke parallellen met het Hoofdlijnenakkoord dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten recent heeft vastgesteld. Bartho Piersma van het ministerie LNV noemde de leden van het Burgerpanel ‘een club enthousiaste ambassadeurs voor Flevoland en voor Nederland’. Het had hem getroffen dat er een eigen identiteit spreekt uit hun verhaal, waarbij ze zaken wisten te verbinden en te versterken.

De visie van het Burgerpanel op het platteland in Flevoland in 2012 kenmerkt zich door vier thema’s: leefbare kernen in een open landschap, meer diversiteit in de landbouw en het agrarisch landschap, saamhorigheid tussen mensen en trots op de Flevolandse identiteit en ten slotte Flevovalley, centrum voor duurzame energie en agri- en food business.
Het panel is van mening dat de kwaliteit van leven op het platteland wordt bepaald door de bewoners, het bedrijfsleven, instellingen, organisaties en overheden samen. Zelfwerkzaamheid van burgers en creatieve combinaties van functies zijn hier onder andere bij nodig.

Eén van de aanbevelingen rond leefbare kernen betreft de open zichtlijnen in het landschap, die moeten behouden blijven. Dat betekent volgens het panel dat nieuwe huizen en bedrijvigheid aan bestaande kernen moeten worden vastgebouwd, oftewel ‘uitbreiden door inbreiden’. Ook is een goed openbaar vervoer en netwerk van fiets-, ruiter- en wandelpaden nodig.
Waar het gaat om de saamhorigheid noemt het burgerpanel multifunctionele centra en woon-zorgsystemen genoemd als middel om groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Een sterkere regionale identiteit is een middel om mensen vast te houden of weer terug te laten keren. Die identiteit kan onder meer bevorderd worden door de ontwikkeling en promotie van streekproducten. Omdat alle ingrediënten voor duurzame energie aanwezig zijn in Flevoland, moet de provincie daar zwaar op inzetten. Kennisontwikkeling op dit vlak moet worden gestimuleerd. Verder vindt het panel dat de provincie bij de volgende aanbesteding van het openbaar vervoer als eis moet stellen dat bussen op biobrandstof rijden.

GS willen de aanbevelingen van het burgerpanel gebruiken bij het opstellen van de Sociale Agenda: een actieprogramma dat de provincie samen met maatschappelijke partners opstelt met als doel het verbeteren van het zorg- en welzijnsniveau in Flevoland. De aanbevelingen komen ook officieel in het college van Gedeputeerde Staten aan de orde.

Het burgerpanel is opgericht in het kader van het Europese initiatief om burgerpanels te organiseren in acht Europese regio’s rond het thema ‘kwaliteit van leven op het platteland’. In Nederland heeft de Vrije Universiteit (VU) het Nederlandse burgerpanel in het leven geroepen en begeleid; voor ons land heeft de VU het thema nader uitgewerkt rond het voorzieningenniveau in het landelijk gebied. Flevoland is gevraagd mee te werken op grond van de ervaringen met burgerpanels bij de totstandkoming van het Omgevingsplan.
Provincie:
Tag(s):