vrijdag, 25. mei 2007 - 0:22

B&W maakt plan voor Kraggenburg-west

Emmeloord

Het college van B&W heeft ingestemd met de ‘Structuurvisie Kraggenburg 2025’ en met het ‘Bestemmingsplan Kraggenburg–west 2006’. De structuurvisie geeft aan welke plannen er ten aanzien van woningbouw en andere ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening zijn voor Kraggenburg. Het bestemmingsplan is nodig om woningbouw op de door de gemeente aangekochte kavel Paauw mogelijk te maken.

Het akkoord van B&W op de structuurvisie volgt op de ter inzagelegging en de inspraakbijeenkomst die april 2007 plaatsvond. Hieruit kwam een aantal reacties naar voren. Die reacties hebben niet geleid tot wijziging van de structuurvisie. Er werden wel zaken naar voren gebracht die op structuurvisieniveau niet kunnen worden meegenomen, maar waar bij de verdere uitwerking rekening mee moet worden gehouden. De structuurvisie zal eind juni door de raad worden behandeld.

Bij de ter inzagelegging en in de inspraakavond kwamen reacties op onder meer het verplaatsen van de sportvelden, het aanleggen van een nieuwe watergang achter het bedrijventerrein, het woningbouwprogramma en het bevaarbaar maken van de Paardentocht. Het ‘Bestemmingsplan Kraggenburg–west 2006’ maakt woningbouw mogelijk op de kavel Paauw. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf eind maart 2007 ter inzage gelegen, waarop een aantal bezwaren werd ingediend. Alle bezwaren hadden nagenoeg dezelfde strekking. Ze werden zorgvuldig besproken. Geen van de bezwaren heeft geleid tot herziening van het plan.
Provincie:
Tag(s):