vrijdag, 25. mei 2007 - 10:27

Controle van transport gevaarlijke stoffen per spoor

Regionaal

De afgelopen dagen zijn er handhavingscontroles uitgevoerd op diverse locaties in Zeeland met betrekking tot opslag en transport van gevaarlijke stoffen via het spoor. Controles zijn uitgevoerd op spoorwegemplacementen in Zeeland (Vlissingen-Oost, Terneuzen, Terneuzen-Zuid, Sas van Gent) en bij bedrijven in Zeeland waar rangeeractiviteiten plaatsvinden.

Snelheidscontroles en geluidsmetingen op het spoor zijn door heel Zeeland uitgevoerd (Zeeuws-Vlaanderen, Sloelijn).

Positieve resultaten:
Er zijn geen snelheidsoverschrijdingen geconstateerd in heel Zeeland.
De Arbeidsinspectie heeft geen vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning aangetroffen.
Het emplacement in Sas van Gent is beveiligd met hekken, dus ontoegankelijk voor publiek (is wettelijk verplicht).
De aanwezige documentatie binnen de bedrijven was in orde.
De rangeeractiviteiten bij de bedrijven verliepen volgens de voorschriften.

Negatieve resultaten:
Op alle emplacementen waren onvoldoende brandblusvoorzieningen en er werden geen noodplanoefeningen gehouden.
Op de emplacementen in Zeeuws-Vlaanderen waren verouderde noodplannen aanwezig, op het emplacement in Vlissingen-Oost was geen noodplan aanwezig.
Emplacementen in Terneuzen, Terneuzen-Zuid en Vlissingen-Oost zijn eenvoudig toegankelijk voor publiek.
Medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, hebben in een enkel geval niet de juiste opleidingspapieren.

Daar waar tekortkomingen zijn aangetroffen zullen sancties volgen en dient het desbetreffende bedrijf maatregelen te treffen.

Eventuele overschrijdingen van de geluidsnormen zijn pas aan het eind van het jaar bekend, omdat deze berekend worden door middel van een jaargemiddelde.

Aanleiding voor de controles is het Meerjarenprogramma Risico’s InZicht 2006-2010. In dit programma is voor de betrokken partijen (provincie, gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland) de verplichting opgenomen om de handhaving rondom het thema Externe Veiligheid structureel te regelen. De controle op opslag en transport van gevaarlijke stoffen via het spoor is een deelproject hiervan.

Er waren aanwijzingen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, maar ook de omstandigheden op emplacementen niet altijd en overal voldoen aan de wettelijke eisen. Vandaar dat besloten is om de controles te doen op de naleving van geldende wet- en regelgeving.

De actie is heel zinvol geweest. Het veiligheidsniveau en het naleefgedrag komen er door op een hoger niveau. Ook de samenwerking is heel nuttig gebleken; met een goede voorbereiding is in een korte tijd een groot aantal regels en voorzieningen gecontroleerd. Voor wat betreft het vervolg zal erop worden toegezien dat de tekortkomingen zo snel mogelijk zullen worden opgeheven.
Provincie:
Tag(s):