donderdag, 19. april 2007 - 10:48

Convenant gesloten tussen gemeenten

Amstelveen

De opvang van dak- en thuislozen, verslavingszorg, geestelijke gezond-heidszorg en de bestrijding van huiselijk geweld zijn de onderwerpen waarover Amstelveen met zes andere gemeenten, waaronder de centrumgemeente Amsterdam, afspraken heeft gemaakt.

Die zijn vastge-legd in een convenant, dat vandaag, dinsdag 17 april, is ondertekend tijdens een bijeenkomst op het raadhuis van Haarlemmermeer door de wethouders welzijn en zorg van de betrokken gemeenten.

Met het convenant beogen Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hun samenwerking te intensiveren en een passend aanbod van voorzieningen en activiteiten in de regio te bewerkstelligen. Hiermee moeten kwetsbare mensen goed worden opgevangen, verzorgd, behandeld en worden teruggeleid naar een meer 'normaal' leven.

Het vorige convenant werd in 2002 afgesloten en liep in mei 2005 af. Toen werd afgespro-ken dat het nieuwe convenant pas in 2007 zou ingaan. Het jaar 2006 werd aangemerkt als overgangsjaar. In het vorige convenant werd alleen in algemene termen geschetst wat de rol was van Amsterdam als centrumgemeente van de regio. Tot 2006 kregen de regioge-meenten geen middelen. De Brijder Verslavingszorg ontving 300.000 euro voor activiteiten in de regio. De maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en de vrouwenopvang in Amsterdam waren ook bedoeld voor de inwoners uit de regio Amstelland en de Meerlan-den.

De regiogemeenten zijn inmiddels gegroeid en daarmee hun stedelijke problematiek. Deze en andere ontwikkelingen maakten een nieuw convenant noodzakelijk. Met het nieuwe convenant wordt zo'n 750.000 euro extra ter beschikking gesteld aan de regiogemeenten.

Als gevolg van veranderingen bij de regionale GGD is besloten dat het nieuwe convenant voor één jaar geldig is. Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer sluiten zich voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg per 1 januari 2008 hoogstwaarschijnlijk aan bij de GGD-Amsterdam en Haarlemmermeer bij de GGD-Kennemerland, een onderdeel van de Hulpverleningsdienst Kennemerland.

Aangezien deze veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg wordt het nieuwe convenant vooralsnog afgeslo-ten voor de periode van één jaar met een optie voor verlenging van een periode van twee jaar.
Provincie:
Tag(s):