dinsdag, 16. januari 2007 - 17:22

Dreigingsniveau ongewijzigd

Den Haag

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft 'substantieel'. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat nationale netwerken aanslagen voorbereiden, maar de voortdurende radicalisering en enkele risicovolle internationale ontwikkelingen maken dat het dreigingsniveau in Nederland 'substantieel' is. Dat schrijven dinsdag de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Remkes (BZK) in de vijfde Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer.

Terroristische netwerken blijken zich in de concrete keuze van doelwitten deels door pragmatisme te laten leiden. Zorgwekkend is dat het zelf fabriceren van explosieven eenvoudiger is geworden door de verspreiding van zeer professionele handleidingen via internet. Door radicalisering en netwerkvorming blijkt dit zeer snel te kunnen plaatsvinden, soms zelfs binnen enkele maanden. Een ander onderwerp van aandacht is de mogelijk groeiende betekenis van de kern van al Qa’ida. Er komen steeds meer aanwijzingen die suggereren dat deze kern weer in staat zou zijn om ook in Westerse landen, al dan niet met hulp van lokale netwerken, aanslagen te (laten) plegen. Deze dreiging lijkt echter niet zonder meer van toepassing op Nederland.

Voor Nederland is het oprollen van een breed vertakt terroristisch netwerk in Marokko zorgelijk. Het valt niet uit te sluiten dat er contacten zijn tussen dergelijke Marokkaanse netwerken en geestverwanten in Nederland. Het profiel van Nederland is de afgelopen periode internationaal niet prominent geweest. Maar door de blijvende aanwezigheid van Nederlandse troepen in Afghanistan, de berichtgeving over vermeende misstanden door Nederlandse militairen in Irak en de internationaal breed uitgemeten discussie over de gezichtsbedekkende kleding, zou dit beeld in kringen van jihadisten op korte termijn kunnen verscherpen.

Radicalisering van moslimjongeren blijft een aanhoudende bron van zorg en belast het dreigingsniveau aanzienlijk. De invloed van de niet-geweldadige richting binnen het salafisme neemt onverminderd toe. Salafistische jongerenpredikers verzorgen ook lezingen buiten de Randstad, waardoor islamitische radicalisering zich ook daar meer manifesteert. Tevens blijkt de opmars van "informele islamitische huwelijken", waardoor vrouwen onder invloed komen van radicaal-islamitische netwerken, verder doorgang te vinden. Vaak blijkt dat deze vrouwen erg jong zijn en veelal bekeerlingen zijn. Ook blijkt dat deze huwelijksvorm breder verspreid is binnen moslimkringen dan eerder werd aangenomen. Het risico van polarisatie en het wij/zij-denken langs etnische scheidslijnen binnen de Nederlandse samenleving is onverminderd aanwezig. Om die reden baart het zorgen dat sinds de vorige rapportageperiode meer gewelddadige interetnische incidenten (deze periode 15) bij de politie bekend zijn geworden.
Provincie:
Tag(s):