woensdag, 28. maart 2007 - 8:48

Duurzaam verkeersplan voor Waalsprong

Nijmegen

Verbreding van de A325, beter benutten van bestaande parallelle routes en een rotonde onder het spoor bij Lent. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de toekomstige verkeersstructuur in Nijmegen-Noord. Burgemeester en wethouders hebben dit besluit genomen na milieuonderzoek en een inspraakperiode voor bewoners. De gemeenteraad vergadert naar verwachting in mei over het besluit.

Herziening van de woningbouwplannen voor de Waalsprong in 2003 was aanleiding ook de verkeerstructuur aan te passen. Zo is woonpark Ressen uit de plannen geschrapt, is het centrumgebied van het nieuwe stadsdeel verschoven naar de Waaloever en is gekozen om een tweede stadsbrug aan te leggen. Daarnaast is in het rijksbeleid van de afgelopen jaren de rem op de groei van het autoverkeer los gelaten.

De druk op het wegennet neemt toe. Om de doorstroming op de A325 - en daarmee de bereikbaarheid van Nijmegen vanuit het noorden - te garanderen, is het noodzakelijk het gebruik van het wegennet aan te passen.

Burgemeester en wethouders hebben gezocht naar oplossingen die passen in het Nijmeegs verkeersbeleid. Dit houdt in dat alternatieven voor het autoverkeer worden gestimuleerd, bestaande wegen beter worden benut en pas volgend daarop nieuw asfalt wordt aangelegd. Inzet is om Nijmegen en de Waalsprong bereikbaar te houden en daarbij de woonbuurten te ontzien wat betreft verkeersbelasting.

De A325 krijgt een verbreding met twee nieuwe rijstroken, de Giftdijk (west) en de Vossenpelsestraat/ Parmasingel (oost) dienen als parallelle routes, voor splitsing van het verkeer naar de Waalbrug en de nieuwe Stadsbrug komt een rotonde onder het spoor bij Lent. Het college kiest ervoor de Dorpensingel-Oost niet aan te leggen. Er worden echter geen ontwikkelingen gepland die de aanleg ervan in de toekomst onmogelijk maken.

Vanaf 2005 is in verschillende inspraakrondes met bewoners van de Waalsprong discussie gevoerd over de varianten voor de verkeersstructuur. Naast het voorstel van burgemeester en wethouders uit 2005 is ook een bewonersalternatief onderzocht. Bij vergelijking van de verkeersdoorstroming en milieu-effecten ontlopen beide alternatieven elkaar weinig. In het ‘college-alternatief’ komt er minder nieuw asfalt en wordt minder inbreuk gedaan op het open, landschappelijk gebied. Daarnaast is het bewonersalternatief drie tot elf miljoen euro duurder, afhankelijk van de gekozen variant.

Burgemeester en wethouders houden daarom vast aan de eerder gemaakte keuze voor de verkeersstructuur. Na inspraak door bewoners in 2005 is een ‘bewonersvriendelijke’ knip in de Griftdijk in de plannen opgenomen om sluipverkeer te voorkomen. Ook is de oostelijke parallelroute voor verkeer van en naar Bemmel buiten Visveld en Lent om gelegd om de woonbuurten te ontzien. In overleg met de regionale overheden zoekt Nijmegen ook naar een oplossing voor aansluiting van het Bemmels verkeer op de A325/A15.
Provincie:
Tag(s):