maandag, 4. juni 2007 - 9:14

Eerste uitspraak raad over plan jeugdgevangenis in Heerenveen

Heerenveen

Nog vóór de aanstaande vakantieperiode zal de gemeenteraad zich kunnen uitspreken over het plan voor de vestiging van een justitiële jeugdinrichting in Heerenveen. Volgens een onlangs vastgestelde planning zal het college van burgemeester en wethouders op 19 juni aanstaande een raadsvoorstel over dit onderwerp vaststellen dat op 25 juni aanstaande kan worden behandeld in de raadscommissie Algemene Zaken.

Aan de raad zal bij die gelegenheid worden gevraagd om in te stemmen met de komst van de jeugdgevangenis. Vervolgens kan de raad randvoorwaarden vaststellen waaraan een locatie moet voldoen. Het college van burgemeester en wethouders zal die kaders hanteren bij het onderzoek naar verschillende locaties. Een definitief besluit over de plek van de nieuwe voorziening komt dan na de vakanties. Een uitgebreide informatieronde gericht op de omwonenden van de uiteindelijke locatie zal vervolgens onderdeel zijn van de verdere planuitwerking. Tevens zal aandacht worden besteed aan de raakvlakken, die de jeugdinrichting heeft met de onderwerpen wonen, zorg, inkomen en onderwijs.

Medio mei jongstleden werd bekend dat de Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje (met vestigingen in Groningen en Veenhuizen) wil uitbreiden naar de provincie Fryslân, waarbij voorkeur werd uitgesproken voor Heerenveen. Het gaat om een inrichting met een capaciteit van 75 tot 80 plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders staat in principe positief tegenover de komst van een dergelijke jeugdinrichting in Heerenveen.
Provincie:
Tag(s):