donderdag, 15. november 2007 - 16:40

Erfgoedvisie: koester de historie

Breda

Breda koestert haar historie en wil werk maken van het historische aspect in haar identiteit. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 13 november daartoe de Erfgoedvisie vast. De eeuwenlange band met de Nassaus moet meer tot uitdrukking komen. Archeologie moet meer zichtbaar aanwezig blijven. Monumenten worden zoveel mogelijk behouden met oog voor details. De unieke waarde van het buitengebied en de dorpen krijgt een plaats in de integrale aanpak. Erfgoed speelt een rol in het streven om BrabantStad in 2018 culturele hoofdstad van Europa te laten zijn.

De historische context, waarbinnen eigentijdse stedelijke ontwikkelingen en activiteiten plaatsvinden, maakt dat Breda zich ten opzichte van andere steden positief kan onderscheiden. De typisch Bredase sfeer en setting trekt jaarlijks vele bezoekers. Vanuit de nieuwe visie en bijbehorende activiteiten kan dit Bredase pluspunt beter beheerd en gecommuniceerd worden.

Architectuur en kwaliteit van openbare ruimte zijn beeldbepalende factoren. Daarbij gaat het zowel om het koesteren van het verleden als om een visie op eigentijdse architectuur. Ook daarmee wil Breda zich onderscheiden van andere steden. Het college gaat uit van een integrale benadering en benadrukt het belang van culturele planologie.

Voor uitwerking van de visie kan Breda rekenen op draagvlak bij professionals en overige betrokkenen in het brede veld van heemkunde, archeologie, specialisten op het gebied van historie van het vorstenhuis, tot architecten, stedenbouwkundigen en landschapbeheerders. Als gevolg daarvan komt meer nadruk te liggen op de band met het huis Nassau en wordt meer ingezet op het zichtbaar behouden van archeologische rijkdommen.

Met de visie ‘Erfgoed in context’ voldoet Breda aan Europese wetgeving (Maltawetgeving), aan nationale wetgeving (nieuwe Monumentenwet) en wordt ook op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau voldaan aan de wens om verantwoord om te gaan met schatten uit het verleden en ook voor de toekomst aanwas van erfgoed te waarborgen.
Provincie:
Tag(s):