vrijdag, 18. mei 2007 - 11:33

Financieel plaatje Opsterland ziet er goed

Opsterland

Het financiële perspectief van de gemeente Opsterland ziet er goed uit voor de komende jaren. Het bestaande beleid komt niet in het gedrang en er is ruimte voor incidentele initiatieven. Dat staat in de perspectievennota 2008 -2011 die het college van burgemeester en wethouders op 25 juni aan de gemeenteraad presenteert.

Het college kan op dit moment nog niet beschikken over alle relevante informatie. Zo is de hoogte van een tweetal rijksuitkeringen (gemeentefonds en rijksuitkering sociale zaken) nog niet bekend. Het college hecht grote waarde aan minimale lastenstijging voor de burgers en verwacht dat de gemeentelijke tarieven (m.u.v. inflatiecijfer) niet extra verhoogd hoeven te worden.

De nota is ieder jaar een momentopname en vormt een schakel binnen de planning & control cyclus. De begroting met meerjarenraming en de jaarrekening zijn daar belangrijke onderdelen van. In deze perspectievennota staat voor de jaren 2008 – 2011 welke plannen, ontwikkelingen en nieuwe initiatieven er worden voorzien. Per gemeentelijk werkgebied wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling op het gebied van bestaand beleid en eventuele nieuwe incidentele initiatieven.

Het laatste woord is aan de raad. Met de perspectievennota stelt die de meerjarige kaders vast voor het bestaande en het nieuwe beleid. De uitvoering wordt aan het college opgedragen. Die uitvoering begint met het aanbieden van de meerjarenbegroting 2008 aan de gemeenteraad in november 2007.
Provincie:
Tag(s):