woensdag, 17. januari 2007 - 23:22

Flevoland gaat handhaven tegen illegale grondwaterwinning

Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten over te gaan tot een handhavingstraject in de wijk Overgooi te Almere. Aanleiding is de constatering op 3 mei 2006 door een handhavingsambtenaar dat op een perceel in die wijk twee putten zijn geboord waarmee zonder vergunning grondwater wordt onttrokken. Voorts is zonder ontheffing een drinkwaterbeschermende kleilaag doorboord. Het betreft overtredingen van de provinciale milieuverordening, de grondwaterverordening en provinciaal beleid inzake het gebruik van grondwater.

De eigenaren van het woonhuis, onder wie de burgemeester van Almere, winnen vanaf grote diepte grondwater voor een warmte-koude opslaginstallatie.

De betreffende wijk ligt echter in een gebied in zuidelijk Flevoland waaronder zich grondwater bevindt dat bestemd is voor openbare drinkwatervoorziening. Dat drinkwater is uitzonderlijk goed en wordt beschermd door een afsluitende kleilaag. Daarom is door de provincie bepaald dat in dit gebied dieper dan tien meter geen grondboringen mogen plaatsvinden en dat het grondwater alleen benut mag worden voor openbare drinkwatervoorziening.

In voorbereiding op de besluitvorming hebben GS de afgelopen maanden eerst nader onderzoek verricht. Resultaat van dit onderzoek is dat GS niet uitsluiten dat in de wijk Overgooi in meer gevallen grondwater wordt onttrokken. Hoewel onderzoek bij de gemeente Almere waarbij onder meer alle bouwaanvragen in de wijk Overgooi zijn bekeken, dit niet direct bevestigd heeft, hebben GS aanwijzingen dat er meer gevallen zijn van niet toegestane grondwateronttrekking.

Om te bezien of de situatie onder de wijk Overgooi toch uitzicht zou kunnen bieden op het toestaan van boringen op een diepte van meer dan tien meter, is extra geofysisch onderzoek verricht. Resultaat van dit onderzoek is dat er dieper in de bodem geen andere beschermende kleilagen voorkomen die het grondwater dat voor drinkwater is bestemd kunnen beschermen dan de bestaande laag. Daarmee is er geen zicht op legalisatie op het ontrekken van dit grondwater en moet overeenkomstig het handhavingsbeleid worden opgetreden. Daartoe heeft het college nu een besluit genomen.

Om een compleet beeld te krijgen van alle onttrekkingen van grondwater in de nieuwbouwwijk Overgooi heeft GS besloten alle bewoners een brief te sturen met de vraag zich te melden als ook zij grondwater winnen. Vervolgens zal nader onderzocht worden of dit wel of niet is toe te staan. Aan de familie Jorritsma waar al geconstateerd is dat er grondwater wordt gewonnen, is een aanschrijvingsbrief verzonden waarin de constateringen op 3 mei 2006 door de handhavingsambtenaar, worden bevestigd. In de brief wordt gevraagd om nadere technische specificaties te overleggen. Ook het Openbaar Ministerie wordt op de hoogte gebracht. Dat gebeurt standaard in dit soort gevallen.

Op basis van de aangeleverde informatie zal GS vervolgens besluiten hoe de grondwateronttrekkingen die niet zijn toe te staan beëindigd moeten worden. Na het bekend worden van het controlebezoek door de provincie-ambtenaar, zijn schriftelijke vragen gesteld door één fractie van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben die vragen nu beantwoord.

In de gemeenteraad van Almere is een debat geweest en is besloten tot het inschakelen van een externe onderzoeker. Gedeputeerde Staten hebben die onderzoeker medewerking toegezegd bij diens werk.
Provincie:
Tag(s):