vrijdag, 14. december 2007 - 10:54

Fraudebestrijding in Overijssel bundelt krachten

Zwolle

Op maandag 17 december wordt te Almelo de nieuwe gezamenlijke huisvesting geopend van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Overijssel (RCF), de Sociale Recherche Twente en het Steunpunt BIBOB. Door samenwerking-onder-één-dak wordt de aanpak van fraude met uitkeringen en belastingen verder verbeterd. De huisvesting wordt geopend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

De naleving en handhaving van uitkeringen is één van de speerpunten van de gemeentelijke sociale diensten. De gemeenten in Overijssel werken daarbij nauw samen in interventieprojecten, en worden daarbij geholpen door het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Overijssel (RCF), de Sociale Recherches in Overijssel en het Steunpunt BIBOB.

In de afgelopen periode zijn grote successen geboekt in de bestrijding van samenwoningfraude en zwartwerken. Bestandsvergelijkingen leiden ook meer en meer tot resultaat.

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit
Het rijk wil in Nederland zes regionale expertisecentra inrichten voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De centra helpen gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Overijssel heeft de ambitie één van de zes te zijn. De samenwerking vanuit een gezamenlijke huisvesting is een belangrijke stap op weg naar zo´n centrum.

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding
Landelijk worden gemeenten ondersteund bij hun handhaving van uitkeringen door negen Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF). Voor de regio Overijssel is het RCF gevestigd te Almelo; het RCF Overijssel ondersteunt de 28 gemeenten van de provincie, waaronder Zwolle.

Het RCF richt zich op de bestrijding van fraude met uitkeringen en belastingen, zwartwerken, en stedelijke problematiek. De RCF's ontwikkelen zich tot regionale kenniscentra fraudebestrijding.

Sociale Recherche Twente
De sociaal rechercheurs in Overijssel werken in drie samenwerkingsverbanden. De samenwerkende sociale recherche in Twente opereert vanuit Almelo. Naast het opsporen van uitkeringsfraude wordt de sociale recherche steeds meer betrokken bij vraagstukken als fraude met adressen in de gemeentelijke basisadministratie, de aanpak van stedelijke problematiek, etc.

Steunpunt BIBOB
Per 1 juni 2003 is de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. De wet moet voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt.

Het steunpunt BIBOB in Twente is in 2007 ingericht en ondersteunt de gemeenten in Twente. De ambitie is om de ondersteuning uit te breiden voor geheel Overijssel. Het steunpunt helpt gemeenten bij de beoordeling van vergunningaanvragen in risicobranches om het witwassen van gelden en de invloed van criminelen in de risicobranches te bestrijden .
Provincie:
Tag(s):