dinsdag, 5. juni 2007 - 16:52

Friezen werken steeds vaker buiten de eigen gemeente

Leeuwarden

Uit de nieuwe provinciale Atlas van de Friese Pendel blijkt dat mensen in het woon-werk verkeer steeds vaker de gemeentegrens overschrijden. De pendel tussen gemeenten en ook tussen kernen is fors gegroeid: in het jaar 2000 werkten 78.000 personen buiten hun woongemeente. In 2005 is dit aantal toegenomen tot 90.000. Het aantal pendelaars is daarmee met 15,3% gestegen, een stijging van ruim 3% per jaar.

Zo’n driekwart van de Friese werkgelegenheid concentreert zich in de stedelijke en regionale centra. In deze plaatsen is de werkgelegenheid tussen 2000 en 2005 in totaal met 3,5% gegroeid (6.200 arbeidsplaatsen), terwijl de werkzame beroepsbevolking in totaal steeg met bijna 16.000 personen. De werkgelegenheid in de kleinere kernen is in genoemde periode vrijwel gelijk gebleven, de werkzame beroepsbevolking nam echter af met 9.500 personen.
De sterke groei van de werkzame beroepsbevolking wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel bepaald door de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit gaat gepaard met een toename van de pendelstromen tussen stedelijke en regionale centra, maar ook naar de kleinere kernen.

Veel stedelijke en regionale centra hebben te maken met een afnemend pendelsaldo: het aantal personen dat dagelijks deze steden en dorpen verlaat om elders te gaan werken is tussen 2000 en 2005 sterker gestegen dan het aantal personen dat deze centra dagelijks binnenkomt. Leeuwarden vormt hierop een opvallende uitzondering. Het pendelsaldo steeg hier met 1000 personen. Blijkbaar houdt de groei van de werkzame beroepsbevolking hier gelijke tred met de groei van de werkgelegenheid.

De toenemende pendelstromen zijn als trend al langer zichtbaar. Het provinciale bundelings- en concentratiebeleid op het gebied van wonen en werken is er op gericht deze trend af te remmen. In het nieuwe Streekplan wordt het bundelings- en concentratiebeleid verder voortgezet en aan de bijzondere positie van Leeuwarden als hoofdstad van de provincie vastgehouden. Ook met het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan wordt ingespeeld op de groeiende moibiliteit in de vorm van projecten zoals de Haak om Leeuwarden, de Noordwesttangent en de Centrale As.
Provincie:
Tag(s):