woensdag, 14. februari 2007 - 18:44

Gemeente Almelo koopt camping de Pooksbelten op

Almelo

De Gemeente Almelo koopt camping De Pooksbelten inclusief de dienstwoning en andere gebouwen. Voor de bewoners wordt nieuwe huisvesting gezocht samen met de woningstichtingen. Moeilijke gevallen, veelal ontstaan voor huurschulden, afwijkend gedrag en overlast, worden begeleid in het kader van Vangnetzorg. Dat is een overleg waarbij ook onder andere Adhesie, Tactus en de politie zijn betrokken. Het terrein van de camping wordt gesaneerd en opnieuw ontwikkeld voor toerisme en recreatie.

Al in 2004 besloot het college van b&w de camping geheel te vernieuwen en de permanente bewoning te beëindigen. Aankoop leek toen niet nodig omdat de eigenaren de camping zelf van de hand wilden doen. Het is hen echter niet gelukt kopers te vinden. Juist de permanente bewoning en de verloedering bleken het struikelblok.

De bewoners kunnen rekenen op een verhuisvergoeding of een financiële schadeloosstelling. Op dit moment houden de bewoners en recreanten een opruimactie op initiatief van de belangenvereniging. De Gemeente stelt afvalcontainers beschikbaar en voert die gratis af.
Provincie:
Tag(s):