maandag, 3. december 2007 - 16:37

Gemeente Den Haag zet geluid op de kaart

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld om de geluidshinder in de stad in kaart te brengen. De kaarten geven de geluidsgegevens weer van weg- en railverkeer en van de industrie binnen de gemeentegrenzen, van zowel overdag als ’s avonds. Uit Europees onderzoek van 1993 blijkt dat ongeveer 45 miljoen mensen in de EU bloot staan aan teveel omgevingslawaai.

Voor bijna tien miljoen van hen kan dit nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het Europees Parlement in 2002 de richtlijn Omgevingslawaai aangenomen. Deze Europese richtlijn Omgevingslawaai verplicht gemeenten om het geluidsniveau van wegverkeer, spoorwegen en industrielawaai in kaart te brengen.

Voor de inwoners van Den Haag zijn in de brochure “Den Haag zet geluid op de kaart� de Haagse geluidsbelastingkaarten opgenomen. Op de kaarten is te zien waar in Den Haag het relatief rustig (minder dan 55 dB) is, waar de grootste geluidsproblemen voorkomen en welke geluidsbronnen daarvan de oorzaak zijn.

Eén van de conclusies uit de geluidskaarten, is dat het wegverkeer in Den Haag de belangrijkste bron van geluidshinder vormt. Ongeveer 12% van de Hagenaars ondervindt hinder van wegverkeerslawaai.
De meerderheid van de Hagenaars (60%) woont echter in gebieden met een geluidsbelasting van minder dan 55 dB en 40% woont zelfs in gebieden met een geluidsbelasting van minder dan 50 dB.
Hinder als gevolg van spoorweglawaai is in Den Haag beperkt. Dit komt vooral doordat de spoorlijnen aan de rand van de stad liggen en Den Haag Centraal een kopstation is. Daardoor is er niet of nauwelijks treinverkeer door dicht bewoonde delen van de stad.

De geluidsbelastingkaarten zijn de basis voor het gemeentelijke Actieplan Geluid. In dit actieplan wordt onder andere vastgesteld boven welk geluidsniveau de geluidsbelasting als knelpunt wordt beschouwd. Ook worden er maatregelen in opgenomen om geluidshinder tegen te gaan en te beperken. Medio 2008 moet dit plan klaar zijn.

De brochure “Den Haag zet geluid op de kaart� kan gratis worden afgehaald bij de stadsdeelkantoren en bij het gemeentelijk contactcentrum. Op de website www.denhaag.nl/geluid is de brochure ook digitaal beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):