dinsdag, 10. april 2007 - 18:15

Gemeente doet het met restwarmte van Sappi

Maastricht

De nieuwe stadskantoren in het Mosae Forum gaan de restwarmte van SAPPI benutten voor verwarming en koeling van de gebouwen.
In 1999 al heeft de Gemeente Maastricht een intentie overeenkomst getekend met de V.O.F. Warmte/kracht Maastricht Mill en de toenmalige N.V. Nutsbedrijven Maastricht om in de toekomst de restwarmte van de centrale te gebruiken. Omdat dit zou leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot ten opzichte van gangbare manieren van energiegebruik.

In de praktijk wordt gevolg gegeven aan deze intentie door gebruik te maken van de energiecentrale die Essent gebouwd heeft voor de nieuwbouw in het Noord West gedeelte van de stad. In deze centrale wordt duurzame warmte en koude opgewekt met als energiebron de restwarmte van de naastgelegen papierfabriek SAPPI.

Essent zal gedurende 30 jaar warmte en koeling leveren aan de stadskantoren in Mosae Forum. En als onverhoopt de situatie mocht ontstaan dat er geen restwarmte van SAPPI meer beschikbaar is, gaat Essent op zoek naar een alternatieve bron. Naast Mosae Forum is het ook de bedoeling dat Belvédere gebruik gaat maken van de energiecentrale die Essent gebouwd heeft.

Voor Mosae Forum houdt dit in dat de gebouwen geen eigen verwarmingsinstallatie en geen eigen koelsysteem hebben. Warmte en koeling worden aangeleverd via een leidingensysteem verbonden met de centrale.

De voordelen van het restwarmte gebruik zijn erg groot. De belasting van het milieu vermindert namelijk drastisch. Essent schat in dat ongeveer 70 tot 80% minder energie nodig is dan gemoeid zou zijn met de verwarming en de koeling van de stadskantoren met behulp van gasketels en elektrische koelmachines.

Omdat warmte en koeling op verschillende manieren worden opgewekt is de warmteprijs anders dan de koudeprijs. Warmte wordt in de tot nu toe meest gangbare situatie opgewekt met aardgas (door een cvketel) en koeling met elektriciteit door een koelmachine. Er worden dus verschillende soorten energie gebruikt voor het opwekken van warmte en koeling. Daarom wordt de warmteprijs geïndexeerd met de prijsontwikkeling van de gasprijs en de koeling met de prijsontwikkeling van elektriciteit.

Wat de kosten voor deze vorm van energie opwekking betreft werd er gestreefd naar ‘marktconform’. Uit raadpleging van deskundigen bleek dat ongeveer neer te komen op € 130.000,- jaarlijks. Uitgaande van een eigen voorziening (dus cv ketels en koelinstallaties in Mosae Forum = conventionele installatie). De aanbiedingsprijs van Essent in de vooronderhandeling was € 170.000,-. Een redelijk groot verschil met wat als marktconform kan worden beschouwd.

Maar door het gebruik van restwarmte veranderden de investeringen in het vastgoed enigszins, omdat daar geen installaties in opgenomen hoeven te worden. Dit compenseert enigszins. Daarbij is zo dat de kosten voor energie voorziening en de afschrijving binnen de grenzen blijven die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor deze exploitatie. Het bedrag is € 285.000,- en de grens is € 288.000,-

Alles bij elkaar is het college van mening dat de milieuvoordelen de doorslaggevende factor moeten zijn. In tijden waar duurzaamheid van groot belang wordt geacht en er spaarzaam met energie omgesprongen moet worden ziet de gemeente zich genoodzaakt het goede voorbeeld te geven.
Provincie:
Tag(s):