dinsdag, 12. juni 2007 - 11:28

Gemeente gaat illegaal grondgebruik aanpakken

Winterswijk

De gemeente Winterswijk wil het illegale gebruik van gemeentegrond structureel aan gaan pakken. Om dit zo goed mogelijk aan te kunnen pakken heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie ‘Handhaven illegaal grondgebruik’ vastgesteld. Deze notitie wordt op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd.

Als de raad de notitie heeft vastgesteld gaat de gemeente Winterswijk de verschillende wijken in de bebouwde kom één voor één controleren op illegaal grondgebruik. Als er sprake is van illegaal grondgebruik worden betrokkenen aangeschreven en wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om de grond alsnog te verkopen. Als dit niet kan dan wordt handhavend opgetreden.

Op diverse locaties in de gemeente Winterswijk wordt ‘oneigenlijk gebruik gemaakt’ van gemeentegrond en openbaar groen. De gemeentegrond wordt illegaal door particulieren gebruikt, zonder dat daarvoor regelingen of afspraken zijn gemaakt met de gemeente of een vergoeding wordt betaald. De gemeente heeft nu een beleid opgesteld met betrekking tot de handhaving van het illegale grondgebruik. De nadruk van dit beleid ligt op legalisering door middel van verkoop. Waar mogelijk verkoopt de gemeente de gemeentegrond (snippergroen) dus aan de burger.

Het ‘oneigenlijk grondgebruik’ van gemeentegrond komt in de gemeente Winterswijk in toenemende mate voor. De laatste maanden zijn er zowel van inwoners als van ambtenaren meerdere meldingen van oneigenlijk grondgebruik binnengekomen. Dit oneigenlijk grondgebruik betreft onder andere stukken gemeentegrond die bij tuinen zijn (aan)getrokken, of waarop spullen zijn gestald, gestort of gebouwd. Vaak is dit gebruik onbewust, maar soms gebeurt het ook bewust.
Provincie:
Tag(s):