zondag, 27. mei 2007 - 15:42

'Geuladvies' naar staatssecretaris Huizinga gestuurd

Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft na intensief overleg met bewoners gekozen voor het plan de Scheller en Oldeneler buitenwaarden gedeeltelijk te vergraven en een geul in het gebied aan te leggen. De gemeente heeft dit als advies naar staatssecretaris Huizinga van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gestuurd.

Als gevolg van klimaatsveranderingen stroomt er in de nabije toekomst meer water door onze rivieren, waaronder de IJssel. Om dit water op een veilige manier te kunnen afvoeren, hebben de rivieren meer ruimte nodig. Om dit te realiseren heeft de regering een aantal jaren geleden het project Ruimte voor de Rivier opgezet.

Hierbij wordt op 39 plaatsen langs de Nederlandse rivieren meer ruimte gezocht voor het water. Een van de gebieden waar het hierbij om gaat zijn de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, waar ook het project Buurtschap IJsselzone Zwolle zich afspeelt.

Het ministerie bekijkt nu de voorgestelde oplossingen en komt in juni met een besluit over Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Vervolgens maakt de gemeente Zwolle een definitief ontwerp waarover eind 2007/begin 2008 besluitvorming plaatsvindt. De betrokkenen in het gebied hebben een belangrijke rol bij het tot stand komen van het definitieve ontwerp. De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd en hebben landelijk een budget van € 2,2 miljard.

Inspraakreacties
In maart heeft het voorkeursalternatief de uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden ter inzage gelegen voor alle belangstellenden. Er zijn hierop 23 inspraakreacties binnengekomen. Inmiddels hebben alle bewoners, verenigingen en organisaties die hun bezwaren, bedenken en andere opmerkingen hebben ingediend, een reactie van het college ontvangen.

De komende tijd worden er werksessies georganiseerd, waarin een aantal problemen aan de orde komt. De komende tijd worden er bovendien aanvullende (bodem)onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld de gevolgen van geul op de hoeveelheid kwel binnendijks.
Provincie:
Tag(s):