donderdag, 11. januari 2007 - 9:29

Groningen krijgt schadevergoeding van 30 miljoen euro

Groningen

De gemeente Groningen krijgt een schadevergoeding van het Rijk van 30 miljoen euro. Het betreft de gederfde rente voor de late uitbetaling van de zogeheten stadsmeierrechten. De gemeente Groningen ziet daarmee af van een verdere langlopende juridische procedure tegen het Rijk. Van de 30 miljoen euro is 25,5 miljoen euro beschikbaar voor de gemeente Groningen zelf. De overige 4,5 miljoen euro gaat onder andere naar een aantal Oost-Groninger gemeenten, de provincie Groningen, het Waterschap en het BTW-compensatiefonds. Het Groninger college van B&W doet dit voorjaar een voorstel aan de gemeenteraad voor de besteding van het geld.

De gemeente Groningen had al vele eeuwen een deel van de Veenkoloniën in eigendom. Op de gronden rustte een huurrecht van de boeren. Dit huurrecht heet het ‘stadsmeierrecht’. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw besloot het Rijk daaraan een einde te maken. De gemeente is door het Rijk hiervoor schadeloos gesteld door middel van het beschikbaarstellen van een bedrag van 41,5 miljoen euro. De afwikkeling van deze betaling heeft heel lang geduurd, waardoor de gemeente Groningen rente is misgelopen. Onderhandelingen met het Rijk hebben niet tot een oplossing geleid. Om die reden is de gemeente in 2004 een rechtszaak tegen het Rijk begonnen. Om een langlopende juridische procedure te voorkomen, heeft eind 2006 tussen het Groninger college van B&W en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit overleg plaatsgevonden over de hoogte van de schadevergoeding.

De gemeente zet de 25,5 miljoen euro opzij voor een aantal grote investeringen. Het college doet nu nog geen voorstel voor concrete investeringsprojecten. Bij de voorjaarsbrief legt het college van B&W hiervoor een voorstel voor aan de gemeenteraad. Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de bestemming van het geld is het op orde houden van het financiële meerjarenbeeld van de gemeente. Tegelijk met de komende voorjaarsbrief legt het college aan de gemeenteraad een voorstel voor. Daarbij betrekt het college ook de uitkomst van het onderzoek naar de stille reserves in het kader van het weerstandsvermogen. De uiteindelijke verdeling is terug te vinden in de gemeentebegroting 2008.
Provincie:
Tag(s):