maandag, 22. januari 2007 - 20:27

Helft van de scholen gebruikt verouderd lesmateriaal

Amsterdam

Aardrijkskundeles over landen die niet meer bestaan, spellen op basis van achterhaalde regels en lezen aan de hand van voorbeelden die niet aansluiten bij hun belevingswereld. In hoeverre is het aanvaardbaar dat basisscholen de aansluiting bij de maatschappelijke werkelijkheid missen? Deze vraag is actueel nu onderzoek van TNS NIPO uitwijst dat bijna zeshonderdduizend kinderen in het basisonderwijs werken met verouderde lesmethoden.

Verouderd lesmateriaal is meer dan elf jaar oud, maar lesmateriaal van meer dan achttien jaar oud is ook geen uitzondering. Het onderzoek van TNS NIPO wijst uit dat van de ruim 5400 onderzochte basisscholen - zeventig procent van het totaal - er meer dan 2500 werken met sterk verouderde methoden.

Het gebruik van verouderde lesmethoden baart om meerdere redenen zorgen. Allereerst lopen kinderen het risico de aansluiting bij de maatschappelijke werkelijkheid te missen. Bovendien gaan nieuwe didactische inzichten, die meer recht doen aan de wijze waarop kinderen van nu leren, aan hun neus voorbij: meer dan vroeger is lesgeven gericht op het activeren van de leerling en op interactie, wat consequenties heeft voor de gebruikte lesmethoden. Daar komt bij dat oudere lesmethoden niet of nauwelijks ICT bevatten, of ICT die zodanig is verouderd dat er niet op een geloofwaardige manier mee valt te werken.
Categorie:
Tag(s):