woensdag, 21. februari 2007 - 13:03

Inspraak Zeeuws plan voor opvang ganzen

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten het voorontwerp Beheersge-biedsplan ganzenopvang Zeeland vastgesteld. In dit plan staat waar in de winter in Zeeland opvanggebieden voor ganzen komen. De opvanggebieden bieden ganzen en smienten een rustige omgeving en voldoende voedsel om te overwinteren.

Verspreid over Zeeland is ruim 15.000 ha opvanggebied aangeduid. Ruim de helft hiervan is bestaand of toekomstig natuur-gebied. Het resterende deel van 7.000 ha. is agrarische grond. Buiten de aangewezen gebieden in het plan komen er ruimere maatregelen om ganzen en smienten te verjagen. Het Beheersgebiedsplan ligt vanaf 2 maart tot en met 29 maart ter inzage. Na verwerking van de recaties op het plan zal het plan voor de zomer worden vastgesteld.

De Provincie verwacht met de nieuwe regeling een helder en duidelijk kader te bieden voor de opvang van ganzen. Eerdere, tijdelijke regelingen komen na vaststelling van het plan dan ook te vervallen. Het blijft wel nodig om een ontheffing aan te vragen voor het actief verjagen van ganzen.

De Faunabeheereenheid Zeeland blijft deze werkzaamheden uit-voeren. De twee subsidieregelingen en het nieuwe Beheersplan passen binnen het landelijke beleid van het ministerie van LNV. Het landelijk beleid is vastgesteld in nauw overleg met belangengroeperingen.
Provincie:
Tag(s):