vrijdag, 27. juli 2007 - 16:20

Inwoneraantal daalt in Den Helder

Den Helder

De gemeente Den Helder start na de zomer een onderzoek naar de daling van het aantal inwoners. Sinds 2002 loopt het aantal gestaag terug ondanks dat er ook nieuwe inwoners bij komen.

Telde de stad op 1 januari 2002 nog 60.081 inwoners, op 1 juli 2007 stonden er 57.942 mensen in het bevolkingsregister ingeschreven. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek bekijkt de gemeente of zij iets kan doen om de daling een halt toe te roepen. Het gemeentelijk bureau Onderzoek & Statistiek heeft inmiddels al wel een analyse gemaakt van de bevolkingsontwikkeling in de afgelopen jaren.

Daarbij viel op dat het toenemende vertrekoverschot (vestiging minus vertrek) vooral is ontstaan doordat zich in Den Helder minder mensen vestigen dan voorheen. Daarnaast wordt het dalende bevolkingsaantal veroorzaakt door een afnemend geboorteoverschot (het verschil tussen geboorte en sterfte): er worden steeds minder kinderen geboren. Gezien de vergrijzende bevolking is dat niet verrassend. Het zijn vooral eenoudergezinnen die relatief vaak vertrekken. Procentueel gezien zijn het de alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden die het grootste stempel drukken op het aantal vestigingen in Den Helder, 70% van de gevestigde inwoners valt in deze categorie.

De verhuizingen (heen en weer) vinden het meest plaats in de groep mensen tussen de 15 en 34 jaar. Ook binnen de gemeentegrenzen zijn er verhuizingen en ook daar richt het onderzoek zich op. Om het beeld over de bevolkingsontwikkeling compleet te krijgen zal de gemeente, naast het onderzoek naar verhuismotieven, dit jaar ook een bevolkingsprognose opstellen voor de komende twintig jaar.
Provincie:
Tag(s):