donderdag, 20. december 2007 - 8:47

Jongeren hebben recht op onderwijs

Beverwijk

Het college van de gemeente Beverwijk heeft deze week het jaarverslag leerplicht 2005-2006 en 2006-2007 gereed dat aangeboden wordt aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag leerplicht gaat over het gevoerde leerplichtbeleid in de gemeente Beverwijk over de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007. Jongeren staan in Beverwijk hoog op de politieke agenda en er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs- en jeugdbeleid. Met veel jongeren gaat het goed, maar een deel dreigt tussen wal en schip te vallen.

Kinderen hebben recht op onderwijs en moeten naar school zegt de leerplichtwet. Een goede opleiding krijgen, goed functioneren en een baan kunnen vinden, zorgt voor een betere toekomst. Echter, teveel jongeren verlaten nog steeds voortijdig hun school en begeven zich op de arbeidsmarkt zonder een startkwalificatie. Dit betekent minimaal een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2. De kwalificatieplicht is één van de maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen.

Met deze ‘aanval op de uitval’ is de missie voor de komende jaren ‘samenwerken en nog eens samenwerken’ met scholen en instellingen om met elkaar problemen bij jongeren op te lossen en samen voor een dekkend vangnet te zorgen om schooluitval tegen te gaan.

De gemeente Beverwijk voert een vooruitstrevend beleid ten aanzien van de leerplicht met als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente kiest behalve voor de toezichthoudende en handhavende taak ook voor een preventieve aanpak.

Het aantal leerplichtige leerlingen in Beverwijk bedroeg in de afgelopen schooljaren ruim 5400. Eén op de 24 leerlingen komt in Beverwijk in aanraking met de leerplichtambtenaar, waarbij leerlingen van 15, 16 en 17 jaar de grootste risicogroep vormen. In de meeste gevallen (85%) is dit verzuim van meer dan drie aaneengesloten dagen. Dit wordt ook wel zorgwekkend verzuim genoemd. De overige 15 % betreft luxeverzuim of spijbelverzuim. De voorgaande jaren is er zeer veel preventief ingezet op advies en bemiddeling. Door preventief te werk te gaan wordt de kans op schoolverzuim aanzienlijk verkleind.

Sinds september 2007 is er regionaal een aanspreekpunt voor alle scholen in Kennemerland om de in- en afschrijvingen en het relatieve verzuim te melden. Hiermee is een efficiencyslag gemaakt. Scholen kunnen het verzuim nu 24 uur per dag melden. Door betere registratie krijgt de gemeente het aantal verzuimers steeds meer in beeld. Het verzuimbeleid en de verzuimregistratie van scholen eisen aandacht. Om scholen beter voor te lichten wordt per 1 februari 2008 voor de hele regio Kennemerland een verzuimcoördinator aangesteld.
Provincie:
Tag(s):