woensdag, 11. april 2007 - 0:27

Kabinet krijgt binnen jaar visie aangereikt op Markermeer-IJmeer

Lelystad

Het project Toekomstagenda Markermeer-IJmeer gaat nu echt beginnen. Na maanden van voorbereidingen hebben het Rijk, de betrokken provincies en gemeenten en belangenorganisaties gezamenlijk hun fiat gegeven aan het startdocument voor dit ambitieuze project.Dit gebeurde in de eerste vergadering van de stuurgroep Markermeer-IJmeer in de Rabotoren in Almere, onder voorzitterschap van projectgedeputeerde Andries Greiner van Flevoland.

Doel is om binnen een jaar een lange termijn visie voor de ontwikkeling van het Markermeer en IJmeer aan het kabinet aan te bieden. Het Rijk heeft aan Flevoland en Noord-Holland gevraagd deze visie op te stellen. Hier zijn drie redenen voor. De natuurwaarde van het gebied loopt achteruit, terwijl het juist is aangewezen als beschermde zone vanuit de Vogel- en Habitat Richtlijn. Daarnaast vraagt de klimaatverandering en de stijgende waterspiegel om nieuwe normen voor veiligheid en waterbeheer. Verder wordt onderzoek gedaan naar een openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere via het IJmeer en bestaan er voornemens voor woningbouw buitendijks en jachthavenontwikkelingen bij diverse gemeenten rondom het watergebied.
Deze drie elementen hebben onlosmakelijk met elkaar te maken. Het is daarom belangrijk voor de toekomst van het gebied, dat er duidelijkheid komt over ecologie, waterbeheer en bouwmogelijkheden.

Daar horen vragen bij die in de loop van dit jaar aan de orde gaan komen. Bijvoorbeeld: Wat moet er gedaan worden voor de natuur? Is het puur voor de natuur of kan er ook in gerecreëerd worden? Mogen er woningen buitendijks komen? Moet vanwege de klimaatveranderingen het waterpeil omhoog? Kan het IJmeer uitgroeien tot een waterpark? Kan er een brug of een tunnel voor het openbaar vervoer van Amsterdam naar Almere worden aangelegd? Hoe gaan we om met de cultuurhistorische waarden?

De visie wordt stapsgewijs in 2007 ontwikkeld. Hierbij zijn veel mensen en organisaties betrokken. Gedurende het jaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, worden nieuwsbrieven uitgegeven en is er een website actief.
Een ieder is van harte uitgenodigd mee te denken over de toekomst van dit gebied. Dat kan via bijeenkomsten en door mee te discussiëren op de website www.markermeer.nl.
Op de website is op dit moment informatie te vinden over het project, de doelen en de voorgeschiedenis.
Provincie:
Tag(s):