vrijdag, 2. maart 2007 - 10:32

Koelhuizen Kraggenburg maken plaats voor woningen

Emmeloord

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe in te stemmen met de herontwikkeling van het voormalige Greenery-terrein in Kraggenburg. Dit terrein, dat ligt tussen de Zuiderringweg en de Leemringweg, is aangekocht door een ontwikkelaar.Die maakt het terrein bouwrijp en geschikt voor de bouw van minimaal 14 woon-werkclusters met een minimale kavelgrootte van 1.250 m2.

Wonen op bedrijventerreinen in Noordoostpolder sinds enkele jaren uitgesloten. Om toch tot een goede herontwikkeling van het Greenery-terrein te komen, willen burgemeester en wethouders in deze specifieke situatie een uitzondering maken. Naast het Ecopark wordt het voormalige Greenery-terrein het tweede bedrijventerrein in de gemeente waar naast werken ook wonen is toegestaan. Voorwaarde is wel dat het werk- en woongebouw als eenheid wordt ontworpen. In het bestemmingsplan zijn ook andere beeldkwaliteiteisen opgenomen. Voorbeeld hiervan is dat aan de nieuwe ontsluitingsweg niet de achterkant van het perceel mag komen. Uiteindelijk moet de nieuwe bestemming het aanzicht van het gebied, waar nu leegstaande koelhuizen staan, sterk verbeteren.

Het is de bedoeling dat ontwikkelaar Ballast Nedam het terrein bouwrijp maakt en de infrastructuur aanlegt. Alle bestaande koelloodsen op het voormalige Greenery-terrein worden gesloopt. De volkstuinen worden verplaatst naar een locatie in het verlengde van de Koelhuisweg. De volkstuinen worden verplaatst omdat de Hertenweg wordt verlegd voor de toekomstige woningbouwuitbreiding van Kraggenburg.

Wanneer de raadscommissie op 6 maart aanstaande akkoord gaat met de plannen, start de bestemmingsplanprocedure, met het vooroverleg en inspraak. Deze periode duurt ongeveer twee maanden. Binnen deze periode wordt in Kraggenburg een openbare inspraakbijeenkomst georganiseerd over dit bestemmingsplan. De precieze datum hiervan wordt nog bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):