woensdag, 21. maart 2007 - 9:41

Landinrichting Zeeland versneld door voorfinanciering

Zeeland is nog groener en blauwer geworden door efficiënt gebruik van Rijksgelden voor landinrichtingsprojecten. Door voorfinanciering heeft de Provincie Zeeland een versnelling in de uitvoering bereikt en heeft daar-door voor € 5,8 mjn. meer aan projecten kunnen realiseren.

Dit blijkt uit de evaluatie van de overeenkomst die de Provincie Zeeland met het Rijk is overeengekomen voor gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied, het zogenaamde Uitvoeringscontract 2005-2006.

Het voorgeschoten bedrag heeft de Provincie Zeeland aan het eind van 2006 teruggekregen van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel-kwaliteit. De realisatie van de extra projecten heeft de provincie niets ge-kost. Voor het terugbetaalde bedrag gebruikte het ministerie gelden die andere provincies niet besteed hebben, de zogenaamde onderuitputting. In vergelijking met de andere provincies heeft Zeeland goede resultaten ge-haald en kan zij als eerste provincie in Nederland de klassieke landinrich-ting afronden.

Daarnaast is er al in 2005 voldaan aan de afgesproken bezuiniging met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van € 980.000,-.
Deze goede resultaten zijn geboekt door intensieve samenwerking tussen het Rijk, de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Zeeland.

Met de gelden zijn veel verschillende projecten uitgevoerd.
In totaal is 548 ha grond verworven. Dat is 200 ha meer dan als doel was gesteld. Een deel van de aangekochte grond wordt gebruikt voor de de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

In het kader van klassieke landinrichting is op Walcheren circa 400 ha nieuwe natuur en bos gerealiseerd waarvan 100 ha extra door voorfinan-ciering.

Voorbeelden hiervan zijn: de realisatie van bos Biggekerke, aanplanting van bos bij de Oude Veerseweg en aanplanting van bos bij de Veerse dam. Ook het bos Boudewijnskerke en het natuurgebied Westkappele Vroon zijn met voorfinanciering aangeplant.

Naast de klassieke inrichtingsprojecten worden in Zeeland een aantal inte-grale gebiedsgerichte projecten uitgevoerd, zoals Schouwen-Oost en –West, Inkel, Hoek en West-Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook in het Nationaal Landschap zijn in de drie deelgebieden Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en in West-Zeeuws Vlaanderen al zo'n veertien projecten gerea-liseerd. Daarnaast zijn er verschillende milieu projecten opgestart zoals verdrogingsbestrijding, afkoppeling van Polderwaterlozingen op het Veerse meer en een rioleringsproject voor strandpaviljoens.
In al deze projecten wordt met de gelden uit het Uitvoeringscontract veel nieuwe natuur maar ook verkeers- en landschapsdoelen gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):