woensdag, 31. januari 2007 - 15:55

Meer preventie nodig voor 75-plussers

Nijmegen

Ruim tweederde van de ouderen in de regio Nijmegen voelt zich prima gezond. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de GGD Regio Nijmegen. Eind 2005 vulden ongeveer 4.000 zelfstandig wonende ouderen in de regio een uitgebreide enquête in met vragen over hun gezondheid, zorgbehoefte, welzijn en leefstijl.

De uitkomsten van het onderzoek zijn in 2006 geïnventariseerd en tonen aan dat vooral bij de 75-plussers nog ‘gezondheidswinst’ is te behalen.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste ouderen in de regio Nijmegen zich 'goed' tot 'uitstekend' gezond voelen, met name in de leeftijdsklasse 65-75 jaar (75%). Na de 75 jaar nemen de problemen behoorlijk snel toe. Gehoor- en gezichtsbeperkingen verdubbelen en mobiliteitsbeperkingen verdrievoudigen bijna. Ook het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen neemt toe. Dit bepaalt mede de verdubbeling van het aantal valincidenten onder 75-plussers.

“Vooral bij deze oudste groep kan door extra maatregelen gezondheidswinst behaald worden�, stelt epidemioloog Paul Oude Vrielink van de GGD vast. “Door de bereikbaarheid van voorzieningen te verbeteren bijvoorbeeld, denk aan mobiele loketten. Of door - vooruitlopend op de toenemende risico’s - valpreventie en gezondheidsprogramma’s bij de jongere ouderen aan te bieden.�

Van belang is volgens hem dat de preventieactiviteiten opgezet worden door samenwerkende organisaties en dat ze aansluiten bij bestaande landelijke of regionale preventieprojecten.

Naar verwachting neemt het aantal ouderen de komende drie decennia met bijna een kwart toe. De GGD Regio Nijmegen voert eens per vier jaar een ouderenonderzoek uit om het regionale gezondheidsbeleid goed af te kunnen stemmen op de behoeften van deze groeiende doelgroep. Voor het recente ouderenonderzoek zijn ouderen uit de leeftijdscategorieën 65-75 jaar en 75-plus ondervraagd op negen thema’s: lichamelijke en psychische gezondheid, woonsituatie, woonomgeving en sociale omgeving, zorg- en welzijnsvoorzieningen, leefstijl (voeding en alcoholgebruik) en financiële problemen.

Specifieke aandacht is besteed aan onderwerpen die deel uitmaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2007 van kracht is geworden.
Provincie:
Tag(s):