dinsdag, 2. januari 2007 - 19:16

Meldplicht voorvallen in de luchtvaart

Den Haag

Om de veiligheid in de burgerluchtvaart te verbeteren is het vanaf aanstaande donderdag verplicht in Nederland om voorvallen in de burgerluchtvaart bij het Analysebureau Luchtvaart-voorvallen te melden. Dit bureau is ondergebracht bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De meldplicht vloeit voort uit een Europese richtlijn.

De individuele meldplicht geldt voor mensen die in de burgerluchtvaart werken zoals gezagvoerders, vliegtuig-ontwerpers, luchtverkeersleiders en vliegtuigmonteurs. Onder een luchtvaartvoorval wordt verstaan een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid die de luchtvaartveiligheid kan beïnvloeden, zonder dat er
daadwerkelijk sprake is van een ongeval of ernstig incident.

Omdat het enige doel van de melding een verhoging van de vliegveiligheid is, zijn de gegevens van de melder beschermd. De melding wordt dan ook niet gebruikt voor strafrechtelijke vervolging of bestuursrechtelijke handhaving, tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of een misdrijf.

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen verzamelt,beoordeelt en verwerkt de meldingen. Op basis van de binnengekomen meldingen stelt het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen trend-,oorzaak- en gevolganalyses op. Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen doet op basis van deze analyses aan zowel de overheid als de luchtvaartsector aanbevelingen om de luchtvaartveiligheid te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):