maandag, 22. januari 2007 - 16:38

Minder taal- en rekenfouten door 'meer lucht'

Den Haag

Uit onderzoek van TNO blijkt dat leerlingen op de basisschool beter presteren bij taal en rekenen in een goed geventileerd lokaal. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Het biedt, samen met andere onderzoeken, de basis voor de kabinetsvisie op binnenmilieu op scholen die medio 2007 verschijnt.

Het onderzoek is gedaan bij één basisschool met leerlingen uit groep 7 en 8. Op twee dagen zijn de prestaties van de leerlingen beoordeeld met de ramen en deuren gesloten en met gecontroleerde ventilatie waarbij de CO2-concentratie onder een drempelwaarde bleef. Zonder ventilatie loopt de CO2-concentratie in een klaslokaal op. Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen minder fouten met rekenen en taal maken als zij in het geventileerde klaslokaal zitten. Ondanks de beperkte omvang is de uitkomst een signaal dat ventilatie in klaslokalen serieuze aandacht verdient.

Ook nu al is de overheid diverse projecten gestart om de kwaliteit van het binnenmilieu onder de aandacht te brengen bij scholen. Zo is SenterNovem in opdracht van VROM gestart met het project Frisse Scholen en is de GGD een landelijk project gestart met het geven van ventilatieadvies op maat. Deze activiteiten leveren nu al een bijdrage aan het verbeteren van het ventilatiegedrag en het gebruik van de ventilatieapparatuur op scholen.

Op dit moment lopen nog twee onderzoeken: de TU-Delft is bezig met een inventarisatie van de internationale literatuur over binnenmilieu op basisscholen en kindercentra en de VROM-Inspectie onderzoekt bij zestig scholen in hoeverre zij voldoen aan de ventilatie-, temperatuur en vochtigheidseisen zoals die in het Bouwbesluit staan voorgeschreven. Het onderzoek van de inspectie, in opdracht van de ministeries van VROM, VWS, SZW en OCW, moet uitsluitsel geven in hoeverre een geringe ventilatie een gevolg is van het niet naleven van de regelgeving of van het niet gebruiken van de voorzieningen zoals ventilatiesystemen. De resultaten van alle onderzoeken vormen de basis voor de kabinetsvisie over dit onderwerp die halverwege 2007 wordt gepresenteerd.
Categorie:
Tag(s):