donderdag, 27. december 2007 - 9:48

'Minder verkeersdoden in 2006'

Den Haag

Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben donderdag 27 december gezamenlijk de Veiligheidsbalans 2007 gepubliceerd. Hierin zijn overzichtelijk kerngegevens op het gebied van beveiliging en operationele, technische en sociale veiligheid van verkeer, vervoer ter land, ter zee en in de lucht en waterbeheer over het jaar 2006 terug te vinden.

Autoverkeer
Uit de Veiligheidsbalans blijkt dat de verkeersveiligheid op de weg blijft toenemen. Sinds 1972 daalt het aantal verkeersdoden op de weg met 2 procent (811 doden in 2006), onder meer door veiligere auto’s, veiligere infrastructuur en intensievere handhaving.

Scheepvaart
In de scheepvaart is het aantal doden dat jaarlijks valt laag. Er is echter wel de laatste jaren sprake van een stijging. In 2006 vielen er negen doden in de binnenvaart en vier in de visserij, meestal door menselijke fouten. In de binnenvaart zet meer bedrijvigheid op de vaarwegen (groeiende interactie recreatie- en beroepsvaart) de veiligheid onder druk. Meer buitenlands personeel op de vloot betekent meer risico’s elkaar verkeerd te begrijpen.

Spoor
Met de veiligheid op het spoor is het steeds beter gesteld. Het aantal doden onder spoorwegreizigers (1) en overweggebruikers (12) neemt verder af. Ook het aantal doden onder onbevoegde personen die zich op of nabij het spoor bevinden, neemt door genomen beveiligingsmaatregelen in 2006 voor het eerst af.

Er is wel een toename van het aantal gewonden onder spoorreizigers (182). Dit komt vooral doordat treinen op lage snelheid in botsing komen nadat door een rood sein is gereden. Er is zorg over de stijging van het aantal passages door rood, van 250 in 2005 naar 292 in 2006. De sector neemt extra maatregelen op operationeel gebied en op het vlak van opleiding om het aantal passages door rood terug te dringen.

Luchtvaart
Ook de veiligheid in de grote commerciële luchtvaart laat nog steeds een stijgende lijn zien. Het aantal dodelijke ongevallen per miljoen vluchten was in Europa 0,24. In 1993 was dat nog 0,64. De kleine, veelal recreatieve luchtvaart in Nederland laat echter een zorgelijke achteruitgang zien. Het aantal doden, dat doorgaans op gemiddeld twee per jaar ligt, was in 2006 vijf.

Ook het aantal zwaargewonden in de kleine luchtvaart nam toe. Zeven van de negen zwaargewonden in 2006 hadden betrekking op incidenten met hete-luchtballonnen. De inspectie werkt samen met de sector aan de uitvoering van een plan van aanpak om het veiligheidsbesef in de recreatieve luchtvaart te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):