maandag, 5. februari 2007 - 17:00

Ministerraad investeert in verbreden A2

Eindhoven

De ministerraad heeft ingestemd met het reserveren van geld voor het project Eindhoven A2 Zone. Het gaat hierbij met name om twee aansluitingen op de te verbreden A2, te weten de Meerenakkerweg/Beemdstraat en een nieuwe aansluiting voor Eindhoven Airport/BEA2/GDC tussen de A. Fokkerweg en het knooppunt Batadorp.

Vooralsnog is een bedrag van 22 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld met dien verstande dat concrete projectvoorstellen worden gemaakt op basis waarvan de definitieve toekenning en budgetbepaling plaatsvindt.

Het ministerie reserveert eveneens geld voor de projecten, Klavertje 4 Venlo, Hoeksche Waard, Noordelijke IJ-oevers (Amsterdam) en Greenports. Met deze selectie wil het kabinet uitvoering geven aan de Nota Ruimte waarvoor 1 miljard euro uit het Fonds Economische Structuurversterking beschikbaar is. De vijf grote ruimtelijke opgaven leveren een belangrijke impuls op voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit.

De selectie van de vijf projecten is een overeenkomst met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat, Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken. Met het besluit om geld te reserveren geeft het kabinet groen licht aan de regio om de projecten verder uit te werken. Een volgend kabinet beslist over de definitieve rijksbijdrage zodra de onderhandelingen over de verdeling van de kosten zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):