woensdag, 31. januari 2007 - 9:08

Nieuw beleid coffeeshops

Hoogezand - Sappemeer

Vanaf 1 mei 2007 gelden er nieuwe regels voor coffeeshops in Hoogezand-Sappemeer. Burgemeester Mirjam Salet heeft op 16 januari 2007 het ontwerpbesluit “Handhavingsbeleid drugs en coffeeshops in Hoogezand-Sappemeer� vastgesteld.
Vanaf 1 februari is de nota vrijgegeven voor een inspraakprocedure. Nieuw in de beleidsnota zijn gemeentelijke regels voor de bestrijding van drugsoverlast zonder relatie met een coffeeshop. Tot nu toe gold de beleidsnota van 26 maart 1996. De aanpak van deze vorm van drugsoverlast was daarin niet opgenomen.

Aan dit nieuwe beleid over coffeeshops liggen afspraken ten grondslag met de omliggende gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Deze afspraken staan bekend als een handhavingsarrangement, waardoor de partners op gelijke wijze omgaan met coffeeshops om de effectiviteit van de handhaving te versterken en het coffeeshoptoerisme te minimaliseren. Omdat de vorige nota ruim tien jaar geleden is opgesteld en het landelijk beleid over coffeeshops zich sindsdien verder heeft ontwikkeld is er gekozen nu het lokale beleidskader te actualiseren.

Er zijn in Hoogezand-Sappemeer nu twee coffeeshops gevestigd die worden gedoogd. De gemeente volgt daarmee de landelijke afspraak dat gemeenten de handel in softdrugs vanuit coffeeshops reguleren en de strikte naleving van de gedoogvoorwaarden handhaven. De huidige situatie rond deze twee coffeeshops is geen aanleiding geweest om nieuw beleid te introduceren. Er bestaan geen plannen om het aantal toegestane coffeeshops uit te breiden. Wel is het de bedoeling om te voorkomen dat er meer zullen komen. Ontmoediging van het gebruik van cannabisproducten door jongeren is een belangrijk subdoel van het nieuwe beleid.

Er staan straf- en bestuursrechtelijke middelen ter beschikking, als het nodig is om overlast aan te pakken. De burgemeester kan bestuursrechtelijke maatregelen nemen als een coffeeshop zich niet aan de voorwaarden uit de gedoogverklaring houdt. Aan een gedoogverklaring voor een coffeeshop zijn voorschriften verbonden. Niet-naleving kan de sluiting van een coffeeshop tot gevolg hebben.
Provincie:
Tag(s):