vrijdag, 21. december 2007 - 9:02

Nieuwe paddenpoelen in de maak

Ede

Het voormalige ENKA-terrein wordt herontwikkeld, nadat de ENKAfabriek geruime tijd geleden haar deuren sloot. In de periode na de sluiting heeft een paddenpopulatie zich de aanwezige waterbassins eigen gemaakt. Dit betekent dat zij in de paringstijd deze bassins opzoeken vanuit het nabij gelegen Horapark. Deze bassins, van oorsprong voor bluswater, fungeren dus nu in feite als paddenpoelen.

Bij de herontwikkeling en de eerst nog te verrichten sanering komen de bassins te vervallen. In het kader van de flora- en faunawet moeten de bassins gecompenseerd worden voor de watervleesmuis en heikikker. Daarnaast geldt een zorgplicht voor de aanwezige padden. Dit betekent dat gezocht moet worden naar vervangende poelen. Deze moeten bovendien in de nabijheid zijn van de oude poelen; padden zijn zeer honkvast!

Acordis, de voormalige eigenaar, is verantwoordelijk voor de sanering van het terrein en zodoende ook voor het vinden van een alternatief voor de padden. Als gemeente hebben wij meegedacht en in overleg met de voormalige eigenaar, Acordis, is nu een oplossing gevonden. Dit betekent dat, op kosten van Acordis, twee nieuwe poelen worden aangelegd in het gebied tussen het ENKA-terrein en het HORA-park. De padden kunnen hier na hun winterslaap terecht. De poelen zullen een groen en landschappelijk fraai karakter krijgen, passend bij hun omgeving.

Naar verwachting komen de padden in februari uit hun winterslaap en zullen zij, zoals elk jaar, op pad gaan richting poelen. Dit betekent dat snel gewerkt moet worden, om de nieuwe poelen op tijd klaar te hebben. Daarom moet snel gewerkt worden, uiteraard na het verkrijgen van de benodigde aanleg- en kapvergunning. Ook moet het ministerie van LNV, in het kader van de flora- en faunawet, akkoord gaan met deze oplossing. In de tussentijd blijven de oude poelen intact.

De paddenwerkgroep Hora Est is inmiddels geïnformeerd over de plannen en zal ook bij de komende periode betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe poelen.
Provincie:
Tag(s):