vrijdag, 25. mei 2007 - 0:07

Noordoostpolder kiest voor vooruitgang

Emmeloord

Het college van B & W van de Noordoostpolder heeft vandaag een ambitieuze planning voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het college wil ruimte geven aan initiatieven als Seniorenstad, een randmeer en andere plannen op het gebied van recreatie en bedrijvigheid. Deze ambities kunnen alleen waarheid worden door samen te werken met maatschappelijke partners, bedrijven en burgers.

Naast de zogenaamde beleidsplanning 2008-2012, een vertaling van de ambities voor de komende vier jaar, presenteerde het college het jaarverslag en de jaarrekening over 2006 en de voorjaarsrapportage.

Noordoostpolder is gebouwd als graanschuur voor Nederland. Het belang van de landbouw loopt steeds verder terug. Noordoostpolder moet dus op zoek naar een andere focus. Ook om aantrekkelijk te blijven als gemeente waar het goed wonen, ondernemen en recreëren is. Groot voordeel van het gebied is dat er volop ruimte is. Daarom wil het college initiatieven als Seniorenstad omarmen. Voorwaarde voor prettig wonen zijn goede voorzieningen en veilige wegen. Daarom stelt het college voor aan de raad om aanzienlijke bedragen te investeren in een sportboulevard en onderhoud van de wegen. Projecten als Emmeloord-centrum (winkels en voorzieningen), Emmelhage (wonen) en Corridor (recreatie) worden voortgezet.

Noordoostpolder moet ook buiten de polder bekend worden als aantrekkelijke gemeente. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen Noordoostpolder niet kennen. En als ze wel weten waar het ligt, kwalificeren ze het gebied te sober. De gemeente gaat daarom werken aan gerichte marketing richting potentiële bewoners en de promotie en acquisitie richting bedrijven voortzetten volgens de huidige werkwijze.
Een eerste stap is het vertalen van de ambitie van de gemeente in een kernachtig visiedocument. Het college heeft het visiedocument vandaag aangeboden aan een aantal belangrijke partners, zoals Mercatus, BAN, VVV en Step. Deze visie moet inspiratie bieden om nieuwe ideeën te laten ontstaan.

Het idee voor een seniorenstad is de afgelopen maanden al verregaand uitgewerkt door woningcorporatie Mercatus en INBO Adviseurs. Ook Provincie Flevoland staat positief tegenover het plan. Nu de gemeente ‘ja’ heeft gezegd tegen het initiatief, kan nader worden onderzocht welke randvoorwaarden de komende tijd moeten worden ingevuld.

Op de langere termijn ziet de gemeente serieuze kansen voor het aanleggen van een randmeer, tussen Noordoostpolder en de Kop van Overijssel. Zowel werkgelegenheid als waterberging, natuur en recreatie zijn gebaat bij de aanleg van een randmeer. Daarom wil het college nu nog niet teveel stil staan bij wat de aanleg gaat kosten, maar wat het allemaal kan opleveren. Ook bij dit onderwerp stelt het college zich open voor initiatieven van buiten, samenwerking met andere overheden en private initiatieven. Het zal een project worden van (jaren)lange adem. Overigens zijn de eerste publiek-private contacten inmiddels wel gelegd.

Het is zaak balans te houden tussen ambities enerzijds en de realiteit anderzijds. Financieel gezien zijn de mogelijkheden niet onbeperkt. Voorgaande gemeentebesturen hebben een degelijk financieel beleid gevoerd. Het huidige college wil die traditie voortzetten, maar ook investeren. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om uit de algemene reserve een bedrag van €5 miljoen vrij te maken voor investeringen. Mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn worden de komende tijd in beeld gebracht. Uit de jaarrekening van 2006 blijkt een overschot van €3,9 miljoen. €1,7 miljoen wordt gereserveerd voor projecten die in 2006 niet zijn uitgevoerd, onder andere door openstaande vacatures in de gemeentelijke organisatie. De €2,2 miljoen die het gevolg zijn van voorzichtig begroten worden de komende jaren ook geïnvesteerd, onder andere in het onderhoud aan de wegen en de sportboulevard.

Beperkte middelen dwingen tot het maken van keuzes. Het college probeert balans te houden tussen bestaande prioriteiten en nieuwe ambities, ontwikkelen en beheren. Maar altijd gericht op de nieuwe toekomst van Noordoostpolder. De gemeenteraad van Noordoostpolder bespreekt de voorstellen op 28 juni.
Provincie:
Tag(s):