vrijdag, 30. maart 2007 - 9:57

Onderzoek Reïntegratie in Fryslân

Friesland

Gemeentelijk reïntegratiebeleid wint aan effectiviteit wanneer meer in 45-plussers, vrouwen en arbeidsgehandicapten wordt geïnvesteerd. De afgelopen jaren hebben Friese gemeenten zich vooral ingezet om jongeren en nieuwe bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. 45-plussers, vrouwen en arbeidsgehandicapten kregen tot nu toe relatief weinig aandacht. Dit blijkt uit het onderzoek “Reintegratie in Fryslân� dat in opdracht van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Fryslân is uitgevoerd door Bureau voor Beleidsonderzoek en –Ondersteuning. Het rapport wordt donderdagmid-dag uitgereikt aan alle deelnemers van het noordelijke symposium “Tekort aan banen, tekort aan mensen� dat door CWI en MKB-Noord wordt georganiseerd in de Flower-dome Eelde en om 14.30 uur begint.

De deelnemende partijen in het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Fryslân constateerden dat de financiële verantwoordelijkheid die de Wet Werk en Bijstand en de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening bij gemeenten neerlegt, meer dan voorheen een prikkels zijn om mensen aan het werk te helpen. Interessant is de vraag onder welke voorwaarden en met de inzet van welke stimuleringsmaatregelen werkgevers bereid zijn om meer mensen in dienst te nemen. Vervolgvragen zijn dan: hoe dient de overheid hierop in te spelen en welke vorm van reïntegratie is het meest effectief? Het onderzoek “Reïntegratie in Fryslân� geeft hierop antwoord. In het bijzonder is gekeken naar reïntegratie van arbeidsgehandicapten.

De afgelopen jaren hebben Friese gemeenten met het oog op de jeugdwerkloosheid, vooral ingezet op het aan het werk helpen van jongeren en nieuwe bijstandsgerechtigden. Daarbij werd en wordt veel succes geboekt met de zogenoemde “Work First - aanpak�. Het beleid is daarbij gericht op zo snel mogelijke uitstroom naar werk. Uit het onderzoek blijkt dat Friese gemeenten wel degelijk ook oog hebben voor duurzame reïntegratie en participatie van bij-standsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gevaar van blikver-nauwing blijft echter op de loer liggen, zeker in omstandigheden wanneer er tekorten zijn in het gemeentelijke bijstandsbudget.

De Work First aanpak blijkt tot nu toe minder geschikt voor de doelgroepen die nu het groot-ste deel van het uitkeringenbestand vormen, zoals 45-plussers. Bij de Friese gemeenten bestaat de tendens om meer aandacht te schenken aan deze doelgroepen, maar ze zijn over het algemeen nog niet voorbereid op het bemiddelen van bijvoorbeeld goed gekeurde WAO-ers. Juist daarom verdient het aanbeveling om te investeren in de reïntegratie van ouderen, vrouwen en arbeidsgehandicapten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat reïntegratie-activiteiten bij deze doelgroepen aanslaat. Dit vraagt wel om andere stimuleringsmaatregelen. Deze doelgroepen hebben vooral belang bij intensieve bemiddeling en scholing.

Werkgevers zijn meestal niet op de hoogte van het reïntegratiebeleid en de reïntegratieprak-tijk in een gemeente. Ook speelt de weinig positieve beeldvorming van de doelgroep een rol. Onbekend maakt onbemind. De meeste Friese gemeenten hebben daarom een actieve werkgeversbenadering. Gemeenten proberen daarbij aan te sluiten bij de bedrijfsbelangen van de werkgevers. Werving van personeel is daarbij een van de gespreksonderwerpen. Werkgevers doen zaken met personen, niet met instanties. Ze willen graag een duurzame band opbouwen met een vaste contactpersoon. Maar het belang van het contact moet van twee kanten komen. De contactpersoon moet dus ook iets te bieden hebben. Hij/zij moet goed inschatten wat de werkgever wil, goede nazorg leveren bij de plaatsing van iemand en hem ondersteunen bij instrumenten en regelgeving en dergelijke. Een aantal reïntegratiebe-drijven verstaat deze taak heel goed en vormt zodoende een succesvolle schakel tussen overheid en werkgever. Uitzendbureaus lukt dit minder goed doordat zij vaak wisselende consulenten hebben.
Een werkgever zoekt een nieuwe medewerker die goed in de groep past, qua kwaliteiten en competenties en qua persoon. De match moet hierop gericht zijn. Andere zaken als beper-kingen of subsidie-instrumenten komen op de tweede plaats. De bemiddelaar moet dus zo-wel de werkgever als de kandidaat goed kennen. Dit geldt in het bijzonder voor de bemidde-ling van deels arbeidsgeschikten. Uit de vijf voorbeeldwerkgevers van het symposium “Ge-knipt voor de juiste baan in Fryslân� blijkt dat het aan werk helpen van deze doelgroep heel succesvol kan verlopen. Oud-minister van Sociale Zaken De Geus gaf tijdens zijn werkbe-zoek in Heerenveen aan dat juist in het MKB functies te vinden zijn voor deels arbeidsge-schikten. Het was zijn overtuiging dat als werkgevers het willen en het slim aanpakken dan kan er een arbeidsgehandicapte worden ingezet.
Provincie:
Tag(s):