vrijdag, 7. december 2007 - 9:57

Ontwikkeling voormalig hotel Britannia

Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor
een nieuwe strategie te bepalen voor de ontwikkeling van de locatie Boulevard Evertsen 244, voormalig Hotel Britannia.

Op hoofdlijnen hebben zij vastgesteld dat er wordt gestreefd naar een kleiner hoogwaardig hotel met bijkomende voorzieningen. Tevens kan beperkte aanvullende woningbouw (ca. 45 appartementen) worden toegestaan. Hierbij is het van belang dat de investeerder/exploitant voor het hotel in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwikkeltraject vastgelegd wordt.

De Ontwikkelingscombinatie Britannia heeft aangegeven hiermee in dit stadium in te kunnen stemmen. Grootschalige hotelontwikkeling waarvoor een bouwvergunning was verleend, bleek eind 2006 voor de ontwikkelingscombinatie financieel-economisch niet haalbaar. Enkel een combinatie van een beperkt hotel gekoppeld aan koopappartementen met
een zorgconcept zou volgens hen haalbaar zijn.

De gemeente Vlissingen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de hotelmarkt in Vlissingen en condities laten benoemen waaronder een dergelijke ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Opbasis hiervan heeft het college van B&W besloten de raad voor te stellen een nieuwe strategie te bepalen. Voor deze nieuwe strategie gaat de gemeente nieuwe randvoorwaarden opstellen, waaronder een nieuw stedenbouwkundig concept.

De huidige verstrekte bouwvergunning blijft van kracht totdat de nieuwe randvoorwaarden door de gemeenteraad zijn bekrachtigd. Bij de besluitvorming daarover zal de financiële haalbaarheid van het plan nadrukkelijk meespelen.

Tenslotte gaat de gemeente een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten met de ontwikkelingscombinatie, waarin na afronding van elke fase in het proces de gemeenteraad een go – no go beslissing moet nemen.

De gemeenteraad neemt op 20 december 2007 een besluit over het voorstel.
Provincie:
Tag(s):