donderdag, 13. december 2007 - 9:21

'Overlast verslaafden in Zuidoost neemt aanzienlijk af'

Amsterdam Zuid-Oost

Uit recent onderzoek door de politie en de GGD Amsterdam blijkt dat er een forse afname is van het aantal contacten van de politie met drugsverslaafden in Zuidoost. Deze spectaculaire daling van overlast en criminaliteit met 66 procent is het resultaat van een unieke Amsterdamse ketenaanpak. De daling is aanzienlijk te noemen omdat het gaat om een groep mensen met complexe problematiek. Dit heeft de GGD Amsterdam donderdag bekendgemaakt.

In het rapport ‘Zorg werkt in Zuidoost!’ zijn de eerste resultaten van de vernieuwde aanpak weergegeven die voortkomt uit het ‘Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2007–2010’. Uit het rapport blijkt dat een stabiele woonsituatie met verschillende vormen van begeleiding en zorg positief effect heeft op het verminderen van overlast en crimineel gedrag.

Het onderzoek richt zich op mensen die hulp krijgen vanuit de zogenaamde Geïntegreerde Voorziening Drugshulpverlening in Zuidoost waar diverse instanties met elkaar samenwerken op één locatie aan de Flierbosdreef.

Resultaten
Uit dit onderzoek blijkt dat er de afgelopen twee jaar een forse vermindering is van het aantal politiecontacten. Er is in de politiedatabases gekeken naar alle overtredingen en misdrijven waarvoor de cliënten beboet en/of veroordeeld zijn. Dit worden ‘politiecontacten’ genoemd.

Er zijn 175 mensen gescreend gedurende twee jaar vóór opname in de woonvoorziening in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast is gekeken naar politiecontacten vanaf de opnamedatum tot oktober 2007.

In totaal vonden er in de periode van twee jaar voor opname bijna 2700 politiecontacten plaats. Vanaf de opnamedatum tot oktober 2007 hebben alle 175 cliënten gemiddeld iets minder dan twee jaar gewoond in de verschillende voorzieningen in Zuidoost. In totaal waren er in deze periode ruim 750 politiecontacten. De afname van de politiecontacten bedraagt 66 procent.

Alle cliënten van de woonvoorzieningen hebben inkomen, uitkeringbeheer en een zorgverzekering. Van de 175 cliënten nemen 98 personen deel aan een dagbestedingproject

Aanpak drugsoverlast
Om de drugsoverlast aan te pakken en de zorg te verbeteren in Amsterdam Zuidoost is in september 2003 gestart met het programma ‘Bestrijding Drugsoverlast Zuidoost’. Hierbij is gekozen voor een unieke gezamenlijke aanpak onder regie van stadsdeel Zuidoost en de GGD.

Gemeente Amsterdam – Dienst Openbare Orde en Veiligheid, Dienst Zorg en Samenleven, GGD, DWI - stadsdeel Zuidoost, Openbaar ministerie, politie, woningcorporatie Rochdale en zorginstellingen HVO-Querido, Jellinek en Leger des Heils werken samen om te zorgen dat de drugsoverlast sterk vermindert.

De aangiftecijfers van drugsgerelateerde delicten is mede door deze aanpak de afgelopen jaren gehalveerd. Uit het rapport blijkt dat ook de tweede pijler van de Zuidoost-aanpak; preventie, zorg en opvang uiterst succesvol is. Inmiddels maken 712 harddrugsverslaafden gebruik van de in Zuidoost gerealiseerde voorzieningen van de ‘supportaanpak’, met medische zorg, beschermd gebruik van drugs, een dak boven het hoofd, inkomen en zinvolle dagbesteding.

Tot slot is een integrale aanpak ingezet om jongeren uit Zuidoost (van 10 tot 23 jaar) op verschillende tijdstippen, vindplaatsen en manieren informatie aan te bieden ten behoeve van drugspreventie.

Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang
In 2006 is het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang van de vier grote steden en het Rijk van start gegaan. Dit ambitieuze plan heeft in de Amsterdamse vertaling als doel om in 2010 alle dak- en thuislozen onderdak te bieden en te voorzien in de zorg die zij nodig hebben.

Dat betekent ook dagbesteding, een inkomen en eventueel schuldsanering. Deze aanpak moet mede leiden tot aanmerkbare verbetering van de veiligheid in de stad.
Provincie:
Tag(s):