vrijdag, 27. april 2007 - 21:31

Participatieplaatsen voor langdurig werklozen

Epe

De gemeente Epe gaat Participatieplaatsen inzetten voor langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een tijdelijke vorm van werken en leren met behoud van de bijstandsuitkering bedoeld voor die groep uitkeringsgerechtigden die met het bestaande instrumentarium nog niet optimaal kunnen worden ondersteund en nog niet de stap kunnen zetten naar één van de nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid als een werkervaringsbaan, een opstapbaan of een leer-werkstage.

Participatieplaatsen hebben als doel in-door en uitstroom van bijstandsgerechtigden en hebben daarom een tijdelijk karakter. Het gaat hier om zinvol werk in bijvoorbeeld buurten, wijken, zorg- en verpleeghuizen. De duur van een participatiebaan is twee jaar maar kan twee keer met een jaar verlengd worden tot maximaal vier jaar. Verlenging vindt alleen plaats als de bijstandsgerechtigde na twee jaar niet klaar is voor de volgende stap naar de arbeidsmarkt, zoals een re-integratietraject, een cursus of een (gesubsidieerde) baan.

Om de langdurig werklozen die aan de slag gaan in een participatiebaan extra te motiveren en stimuleren heeft het college gekozen voor een startpremie en een uitstroombonus op de uitkering. Deze uitstroombonus moet dus daadwerkelijk worden verdiend.

Met de toevoeging van de Participatipatiebanen aan het reeds bestaande re-integratie-instrumentarium ziet het college kans de mogelijkheden van het werken met behoud van uitkering verder uit te breiden. Het college gaat de resultaten en effecten van de Participatiebanen als nieuw toegevoegd re-integratieinstrument jaarlijks evalueren.
Provincie:
Tag(s):